Δημοσίευση ν. 3979/2011 («Για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις», ΦΕΚ Α΄ 138). Οικονομικά θέματα των Δήμων
Εκτύπωση
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator
Πέμπτη, 07 Ιούλιος 2011 09:41

A.Π.: Oίκ. 31340/4.7.2011

Δημοσίευση ν. 3979/2011 («Για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις», ΦΕΚ Α΄ 138). Οικονομικά θέματα των Δήμων

Αθήνα 4 Ioυλίου 2011
A.Π. : Oίκ. 31340

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ/ΚΩΝ ΟΤΑ
ΤΜΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ

Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27         
Ταχ. Κώδικας: 101 83  Αθήνα                
Πληροφορίες: Θ. Τριανταφύλλου
Τηλέφωνα: 213-1364703 begin_of_the_skype_highlighting              213-1364703      end_of_the_skype_highlighting
Fax: 210-3744003                                                                    

 
ΘΕΜΑ: Δημοσίευση ν. 3979/2011 («Για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις», ΦΕΚ Α΄ 138). Οικονομικά θέματα των Δήμων.


   
Σας γνωρίζουμε ότι στις 16-6-2011 δημοσιεύτηκε ο ν. 3979/2011 «Για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 138), στο άρθρο 43 παρ. 1 του οποίου διαλαμβάνονται ρυθμίσεις για την είσπραξη εσόδων υπέρ δήμων από τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, στο δε άρθρο 54 προβλέπεται η διαδικασία για τη διευκόλυνση εξόφλησης πάσης φύσεως οφειλών προς δήμους, με εξαίρεση τα επιβληθέντα πρόστιμα επί αυθαίρετων κατασκευών.
   
Ειδικότερα:
   
Α. Η ρύθμιση της παρ. 1 του άρθρου 43 προήλθε ως αναγκαία νομοθετική παρέμβαση, καθώς η απελευθέρωση της αγοράς και η δραστηριοποίηση και άλλων πλην της ΔΕΗ επιχειρήσεων στην προμήθεια ηλεκτρικού ρεύματος, έχει ως αποτέλεσμα ο καταναλωτής να μπορεί να επιλέγει προμηθευτή διάφορο της ΔΕΗ. Με τις νέες ρυθμίσεις, αφενός διευκολύνεται ο καταναλωτής για την πληρωμή ενός ενιαίου λογαριασμού, αφετέρου εξασφαλίζεται ο έλεγχος των εσόδων και η ομαλή ροή τους προς τους δήμους.
   
Β. Περαιτέρω, με γνώμονα τη διευκόλυνση των πολιτών, οι οποίοι δεν μπόρεσαν να είναι συνεπείς στο σύνολο των υποχρεώσεών τους, λόγω της τρέχουσας οικονομικής συγκυρίας, με τις διατάξεις του άρθρου 54 του εν λόγω νόμου, παρέχεται η δυνατότητα ρύθμισης και εξόφλησης οφειλών από πάσης φύσεως δημοτικά τέλη, φόρους, εισφορές κλπ.
   
Ωστόσο, ο εξαιρετικός αυτός χαρακτήρας της ρύθμισης συνάπτεται άμεσα με τη λήψη, εντός τριμήνου από της δημοσίευσης του νόμου των σχετικών αποφάσεων εκ μέρους των οικείων δημοτικών συμβουλίων, στο πλαίσιο των οποίων οι οφειλέτες θα κληθούν προς ρύθμιση των οφειλών τους, απαλλασσόμενοι από μέρος των επιβληθέντων σε αυτούς προστίμων και προσαυξήσεων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.

Ενόψει έκδοσης διευκρινιστικής εγκυκλίου από το Υπουργείο μας, σχέδιο της οποίας τελεί υπό επεξεργασία και  η οποία θα σας αποσταλεί με νεότερο έγγραφό μας, παρακαλούμε για την διαβίβαση έως τις 11-7-2011 τυχόν ειδικότερων ερωτημάτων σας επί των προαναφερόμενων ρυθμίσεων, στο fax 210-3744003, προκειμένου να εξεταστούν από την υπηρεσία μας.   

Κατωτέρω παρατίθενται οι σχετικές ρυθμίσεις:


Άρθρο 43
Ρυθμίσεις οικονομικών θεμάτων Ο.Τ.Α.


1.α. Όπου στις διατάξεις των νόμων 25/1975 (Α΄ 74), 429/1976 (Α΄ 235), 1080/1980 (Α΄ 246), 2130/1993 (Α΄ 62 ) και στο άρθρο 9 του ν. 3854/2010 (Α΄ 94) αναφέρεται η ΔΕΗ νοούνται οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή η ΔΕΗ ή ο εκάστοτε εναλλακτικός προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας.
β. Τα δημοτικά τέλη καθαριότητας και φωτισμού κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 25/1975, ο φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων του άρθρου 10 του ν. 1080/1980 και το τέλος ακίνητης περιουσίας του άρθρου 24 του ν. 2130/1993, βαρύνουν τον υπόχρεο σε πληρωμή του λογαριασμού καταναλισκόμενου ηλεκτρικού ρεύματος και συνεισπράττονται από τη ΔΕΗ ή από τον εναλλακτικό προμηθευτή ηλεκτρικού ρεύματος, σε δόσεις ίσες με τον αριθμό των ετήσιων λογαριασμών. Για το σκοπό αυτόν εκδίδεται ενιαίος λογαριασμός για κάθε υπόχρεο.
Για λογαριασμούς που εκδίδονται για χρονικό διάστημα μικρότερο ή μεγαλύτερο της εκάστοτε ορισμένης χρονικής περιόδου, που προσδιορίζεται από τους νομίμως υπόχρεους, ενεργείται από τη ΔΕΗ ή από τον εκάστοτε εναλλακτικό προμηθευτή ανάλογη χρέωση των εν λόγω ποσών. Οι πραγματοποιούμενες από τη ΔΕΗ ή τον εκάστοτε εναλλακτικό προμηθευτή εισπράξεις αποδίδονται στο δικαιούχο δήμο, βάσει σχετικής εκκαθαριστικής κατάστασης εντός του δεύτερου μήνα από τη λήξη του μήνα στον οποίο λογιστικώς ανήκουν οι λογαριασμοί. Οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας μπορούν να παρέχουν στο δικαιούχο δήμο χρηματικές προκαταβολές έναντι των προς απόδοση εισπραττόμενων τελών. Αν ο υπόχρεος δεν καταβάλει τα ανωτέρω συνεισπραττόμενα ποσά, ο προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας προβαίνει σε διακοπή της παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος και δεν το επανασυνδέει μέχρι να εξοφληθεί το οφειλόμενο ποσό. Αν δεν ζητηθεί από τον υπόχρεο η επανασύνδεση του ρεύματος μέσα σε τρεις μήνες από τη διακοπή του, ο προμηθευτής ηλεκτρικής ενέργειας γνωστοποιεί στον οικείο δήμο τα στοιχεία των οφειλών του, προκειμένου αυτός να προβεί στην είσπραξή τους. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι ρυθμίσεις των νόμων 25/1975, 429/1976, 1080/1980 και 2130/1993.
γ. Ο διαχειριστής του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και η ΔΕΗ υποχρεούνται να παρέχουν στους εναλλακτικούς προμηθευτές τα στοιχεία τιμολόγησης και εν γένει τα δεδομένα που αφορούν στους αντισυμβαλλομένους των ανωτέρω προμηθευτών και τα οποία τηρούνται για τη συνείσπραξη των ποσών της παραγράφου β΄. Οι ανωτέρω υποχρεούνται να ενημερώνουν τα στοιχεία που τηρούνται για τη συνείσπραξη των ποσών της περίπτωσης β΄, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας, κατόπιν σχετικής γνωστοποίησης από τους δήμους. Ο διαχειριστής του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας υποχρεούνται να διαβιβάζουν αμελλητί τα ανωτέρω στοιχεία τιμολόγησης και εν γένει τα δεδομένα των υποχρέων που τηρούνται για τη συνείσπραξη των ποσών της παραγράφου β΄, προς τους οικείους δήμους, κατόπιν αιτήματος των τελευταίων.


Άρθρο 54
Διαδικασία καταβολής κύριας οφειλής και προστίμων τρίτων προς δήμους


1. Δύνανται να ρυθμίζονται και να εξοφλούνται κατόπιν αιτήσεως του υποχρέου, οι εξής οφειλές προς τους δήμους, εξαιρουμένων των προστίμων αυθαίρετων κατασκευών:
α) πάσης φύσεως οφειλές που γεννήθηκαν ή βεβαιώθηκαν από 1.9.2009 και μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εφόσον έχει καταβληθεί μέχρι την υποβολή της αιτήσεως εκ μέρους του υπόχρεου ποσό ίσο με το τριάντα τοις εκατό (30%) του συνόλου αυτών,
β) πάσης φύσεως οφειλές που γεννήθηκαν ή βεβαιώθηκαν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εφόσον μέρος ή το σύνολο αυτών είχαν υπαχθεί στη ρύθμιση του άρθρου 66 του ν. 3801/2009 και έχει καταβληθεί το τριάντα τοις εκατό (30%) της ρυθμισθείσας οφειλής,
γ) πάσης φύσεως οφειλές που γεννήθηκαν ή βεβαιώθηκαν μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εφόσον μέρος ή το σύνολο αυτών είχαν τύχει διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής κατά το άρθρο 170 του ν. 3463/2006 και έχει καταβληθεί το 30% του διακανονισθέντος ποσού.
2. Οι οφειλές της παραγράφου 1 ρυθμίζονται και εξοφλούνται ως εξής:
α) εφάπαξ, με καταβολή της κύριας οφειλής, του δεκαπέντε τοις εκατό (15%) των προστίμων που αναλογούν σε αυτή, καθώς και του δεκαπέντε τοις εκατό (15%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής,
β) με καταβολή της κύριας οφειλής, του τριάντα τοις εκατό (30%) των προστίμων που αναλογούν σε αυτή, καθώς και του τριάντα τοις εκατό (30%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις.
Προκειμένου περί αυτοτελών προστίμων, καταβάλλεται η κύρια οφειλή και το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) ή το τριάντα τοις εκατό (30%), αντίστοιχα, των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, ανάλογα με τον ανωτέρω τρόπο καταβολής. Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται αποκλειστικά εντός τριών μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος, μπορεί να ορίζεται το ανώτερο ποσό οφειλής για το οποίο ισχύει υποχρεωτικά η εφάπαξ καταβολή, ο αριθμός των δόσεων, ανάλογα με το ύψος των οφειλών και με ανώτατο όριο τις είκοσι ισόποσες μηνιαίες δόσεις.
3. Η υπαγωγή στη ρύθμιση της προηγουμένης παραγράφου γίνεται ύστερα από αίτηση που υποβάλλει ο οφειλέτης προς το δήμο εντός τριών μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης του δημοτικού συμβουλίου.
Μαζί με την αίτηση, η οποία συνοδεύεται από βεβαίωση του δήμου για το ποσό της οφειλής, δηλώνεται ο τρόπος καταβολής της οφειλής.
Στην περίπτωση που δηλώνεται εφάπαξ καταβολή, ο οφειλέτης μπορεί να εξοφλήσει την οφειλή του εντός προθεσμίας έξι μηνών από την υποβολή της αίτησης, με ταυτόχρονη προκαταβολή ποσοστού είκοσι τοις εκατό (20%) της ρυθμιζόμενης οφειλής του. Μετά την πάροδο του εξαμήνου, εάν δεν καταβάλει το υπόλοιπο ποσό της οφειλής χάνει το ευεργέτημα της ρύθμισης. Στην  περίπτωση που αιτείται την καταβολή με δόσεις, η πρώτη δόση καταβάλλεται με την υποβολή της αίτησης, ενώ οι επόμενες καταβάλλονται ως την τελευταία εργάσιμη ημέρα καθενός εκ των επομένων μηνών. Η μη καταβολή δύο δόσεων, καθώς και η μη καταβολή της τελευταίας δόσης, εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία λήξης της, έχει ως συνέπεια την απώλεια του ευεργετήματος της ρύθμισης.
4. Στις ληξιπρόθεσμες οφειλές της παρούσας παραγράφου συμπεριλαμβάνονται και οι ακόλουθες:
α) οφειλές από μισθώματα συμπεριλαμβανομένων των τόκων υπερημερίας ή προβλεπόμενων από τις συμβάσεις μίσθωσης ρητρών,
β) οφειλές που έχουν βεβαιωθεί με απόφαση δικαστηρίου οποιουδήποτε βαθμού ή αυτές για τις οποίες έχουν ασκηθεί προσφυγές στα δικαστήρια και εκκρεμούν έως την λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης της παραγράφου 3 του παρόντος,
γ) οφειλές για τις οποίες έχει περατωθεί η διαδικασία ενώπιον των επιτροπών επίλυσης φορολογικών διαφορών και έχουν εγκριθεί από το οικείο δημοτικό συμβούλιο, με απόφαση που λαμβάνεται έως την αναφερόμενη στην παράγραφο 3 προθεσμία υποβολής της αίτησης.
5. Τυχόν ποσά που έχουν καταβληθεί, έως την υποβολή της αίτησης για την υπαγωγή στην ρύθμιση του παρόντος άρθρου, για πρόστιμα και προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής των οφειλών δεν συμψηφίζονται ούτε επιστρέφονται.
6. Στους οφειλέτες που είναι συνεπείς στη ρύθμιση του παρόντος άρθρου και συντρέχουν και οι λοιπές προϋποθέσεις του άρθρου 26 του ν. 1882/1990, όπως ισχύει, χορηγείται αποδεικτικό ενημερότητας μηνιαίας ισχύος, εφόσον καταβληθεί από τον υπόχρεο το πενήντα τοις εκατό (50%) της αρχικής οφειλής.


                                                              

                                      
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
Α. Μεντζέλος