Πληροφορίες για ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 662/2010
ΠαράμετροςΤιμή
ΌνομαΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 662/2010
ΠεριγραφήΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 662/2010 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 23ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων διεθνών λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τη Διερμηνεία 19 της Επιτροπής Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΕΔΔΠΧΑ) και το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 1