Ενιαίο Λογιστικό Λογιστικό Σχέδιο

ΈγγραφαΗμερομηνία

Ταξινόμηση : Όνομα | Ημερομηνία | Λήψεις [ Φθίνουσα ]
ΑΡΜΟΔΙΟ ΤΜΗΜΑ: ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: Βεβαίωση νομίμου κυκλοφορίας (χορηγείται από την Υπηρεσία). Βιβλιάριο μεταβολών κατοχής κ΄ κυριότητας . Βεβαίωση Τ.Σ.Α. πωλητού περί μη οφειλομένων εισφορών (ισχύει 1 μήνα). Αντίγραφο της περιοδικής δήλωσης του εργοδότη στο ΙΚΑ ή βεβαίωση του ασφαλιστικού φορέα αυτού ότι έχει πραγματοποιήσει κατά το τελευταίο έτος τουλάχιστον 120 ημερομίσθια ως οδηγός ή άδεια οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων. Δήλωση μεταβιβάσεως από τη Δ.Ο.Υ. Βεβαίωση από τη Δ.Ο.Υ. περί καταβολής της υπεραξίας . Αυτοπρόσωπη παρουσία των συμβαλλομένων με τα δελτία Αστυνομικής Ταυτότητας ή με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Άδεια κυκλοφορίας .
ΑΡΜΟΔΙΟ ΤΜΗΜΑ: ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ: Πιστοποιητικά Τελωνείων ή κατασκευαστή ή ΟΔΔΥ όπου βεβαιώνεται από την Δ.Ο.Υ. η καταβολή των οικονομικών επιβαρύνσεων Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο Δ.Τ.Ε. από το ΚΤΕΟ (μόνο εφόσον το αυτοκίνητο είναι μεταχειρισμένο και κυκλοφορεί για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Αστυνομική ταυτότητα Έντυπος κατάλογος εργοστασίου κατασκευής του αυτ/του ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο ξένης άδειας κυκλοφορίας για μεταχειρισμένο αυτ/το .Εφόσον πρόκειται για καινούργιο αυτ/το απαιτείται έγκριση τύπου .
ΑΡΜΟΔΙΟ ΤΜΗΜΑ: ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ : Άδειες κυκλοφορίας Λ.Ι.Χ. αυτ/των χορηγούνται στο όνομα : Κοινωφελών Οργανισμών ή Ιδρυμάτων. Σχολείων στοιχειώδους και μέσης εκπαίδευσης. Ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, κοινοπραξίας ή συνεταιρισμών Ξενοδόχων. Αεροπορικών Επιχειρήσεων. Βιομηχανικών επιχειρήσεων, εργοληπτικών Δημοσίων Έργων επιχειρήσεων, Ναυπηγείων, ως και επιχειρήσεων εκμεταλλεύσεως ορυχείων ή μεταλλείων. Επιχειρήσεων εκμεταλλεύσεως ιαματικών πηγών και επιχειρήσεων Καζίνων. Επιχειρήσεων παραγωγής κινηματογραφικών ταινιών στην Ελλάδα. Παιδικών Σταθμών και Ιδρυμάτων εν γένει και Κέντρων απροσάρμοστων παιδιών. Πρωτοβαθμίων γεωργικών συνεταιρισμών του άρθρου 1 Ν. 921/ 79.