Προαιρετική ασφάλιση διαζευγμένων

δήλωσηΔυνατότητα προαιρετικής ασφάλισης διαζευγμένων για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

 

Ο/Η διαζευγμένος/η σύζυγος που τυγχάνει ανασφάλιστος/η έχει την δυνατότητα να διατηρήσει το δικαίωμα που είχε πριν την λύση του γάμου για παροχές ασθένειας και μητρότητας σε είδος (ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη) σαν άμεσα ασφαλισμένος/η. Το δικαίωμα αυτό διατηρείται σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα ή το δημόσιο, όπου ήταν ασφαλισμένος ο άλλος σύζυγος για τον κλάδο παροχών ασθενείας σε είδος.


 

Οι προϋποθέσεις που απαιτούνται είναι:

Ο/Η προαιρετικά ασφαλιζόμενος/η διαζευγμένος/η σύζυγος να έχει συμπληρώσει το 35ο έτος της ηλικίας του/της κατά την ημερομηνία λύσης του γάμου και να μην καλύπτεται είτε άμεσα, είτε έμμεσα από άλλον ασφαλιστικό φορέα για παροχές ασθένειας σε είδος. Σύμφωνα με το άρθρο 30 του Ν. 1469/84 ο/η ασφαλιζόμενος/η θα πρέπει να καταβάλει τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές στον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα.

 

Πηγή: Φορολογικά Νέα