Στην κατοχύρωση εκπτώσεις δεν χωράνε
 • Υποχρεωτική υπογραφή από μηδενική βάση για κάθε εργασία Λ/Φ

 • Υποχρεωτική εφαρμογή της  ψηφιακής υπογραφής για όλες τις οικονομολογικές εργασίες στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.
 • Υποχρεωτικά κάθε οικονομολογική εργασία από έχοντες άδεια από το ΟΕΕ και όχι από Δικηγόρους (δηλώσεις)  Συμβολαιογράφους  (Ε9) Μηχανικούς (Αναπτυξιακός νόμος και προγράμματα).
 • Δημιουργία μητρώου  ελέγχου μικρών επιχειρήσεων στα πρότυπα οργάνωσης των ελεγκτικών  εταιρειών υπό την αιγίδα του ΟΕΕ.
 • Επανακαθορισμός των ορίων (να επανέλθει στα 5.000.000 ευρώ κύκλο εργασιών) για έλεγχο των εταιρειών από ορκωτούς ελεγκτές.
 • Έλεγχο των επιχειρήσεων consulting και των ενδοομιλικών συναλλαγών των ελεγκτικών εταιρειών με αυτές.
 • Κατοχύρωσης της γνωμοδότησης Οικονομολόγου κατά την έκδοση δάνειων επιχειρήσεων και νοικοκυριών.
 • Κατοχύρωση οικονομολογικού επαγγέλματος του Μελετητή
 • Διαλειτουργικότητα  όλων των μηχανογραφικών συστημάτων
 • Γενίκευση των ηλεκτρονικών εφαρμογών ώστε η επίσκεψη στις Δ.Ο.Υ. να είναι μόνο για τις διαδικασίες ελέγχου.
 • Ορθολογιστική χρήση και όχι κατάχρηση των «πλατφορμών»
 • Απαίτηση σε όλες τις θέσεις δημοσίου οικονομικού αντικειμένου να είναι Οικονομολόγοι και όχι άλλες ειδικότητες (όπως οι διοικητές  π.χ. στα νοσοκομεία και στους οργανισμούς).
 • Ανεξάρτητη λειτουργία  του ΟΕΕ από την “θαλπωρή” κομμάτων , ελεγκτικών εταιρειών, επιδιώξεις επιχειρήσεων πληροφορικής.
 • Αξιοκρατική στελέχωση της ΑΑΔΕ από συναδέλφους με διάφανες διαδικασίες.

 

15 ΔΕΚΕΜΒΡΗ 2019 ΑΚΙΟΕ