Οι άγνωστοι πραγματικοί δικαιούχοι νομικών προσώπων και οντοτήτων

Σε έναν κόσμο παγκοσμιοποιημένου επιχειρείν, είναι πολύ δύσκολο να ξέρει κάθε ενδιαφερόμενος, ποιος τελικά βρίσκεται πίσω από την πραγματική ιδιοκτησία ενός νομικού προσώπου ή μιας νομικής οντότητας. Μετά από απαίτηση της παγκόσμιας κοινότητας στο να γίνει γνωστό σε επίπεδο φυσικού προσώπου το ιδιοκτησιακό καθεστώς των οικονομικών μονάδων, ήρθε ο Έλληνας νομοθέτης και έκδωσε τον Ν. 4557/2018 με θέμα την «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/EE) και άλλες διατάξεις» (Α’ 139), όπως έχει τροποποιηθεί με το αρ. 62 του ν. 4607/2019 (Α' 65) με τον οποίο ενσωματώθηκε στην Ελληνική έννομη τάξη η οδηγία 2015/849 και εν μέρει η οδηγία 2018/843. Αργότερα, εκδόθηκε η υπ’ αρ. 67343 ΕΞ 2019/19-06-2019 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 2443), όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 73900 ΕΞ 2019/02-07-2019 Απόφαση του ιδίου (Β΄ 2718).

 

 

Φυσικά, δεδομένου ότι η ιδιωτικότητα είναι από τα πρώτα ζητούμενα σε ένα διεθνοποιημένο επιχειρείν, το σύμπλεγμα των νομικών προσεγγίσεων των συμμετεχόντων στην αποκάλυψη χωρών, καθώς και οι οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των λοιπών οργανισμών (Ο.Ο.Σ.Α.), δεν είναι καθόλου εύκολο να αποκαλύψουν αυτή την επιδιωκόμενη ιδιωτικότητα. Φυσικά, δεν αναφερόμαστε σε απλά εταιρικά σχήματα όπου συμμετέχουν φυσικά πρόσωπα ή και νομικά αλλά με γνωστούς μετόχους/εταίρους φυσικά πρόσωπα, αλλά για πυραμιδικά σχήματα με παγκόσμια διασπορά και μάλιστα σε χώρες ή δικαιοδοσίες που δεν είναι φορολογικά συνεργάσιμες. Για παράδειγμα, σε μια Ελληνική Ε.Π.Ε., μετέχει ένα φυσικό πρόσωπο με ποσοστό 1% και ένα αλλοδαπό νομικό, έστω Κυπριακό, με ποσοστό 99%. Το σύνολο των μετοχών της Κυπριακής συμμετέχουσας εταιρείας κατέχει μία εταιρεία Μάλτας, που και αυτής, το σύνολο των μετοχών κατέχει μία εταιρεία από το Delaware των Η.Π.Α., της οποίας μετοχές κατέχει το μοναδικό φυσικό πρόσωπο που συμμετέχει ως εταίρος στην Ελληνική Ε.Π.Ε. Το τόσο πολύπλοκο σχήμα, καταλήγει στο τελείως απλό, πως ο μοναδικός πραγματικός δικαιούχος της Ε.Π.Ε. είναι το φυσικό πρόσωπο που αμέσως και κυρίως εμμέσως, κατέχει το 100% των εταιρικών μεριδίων.

Έστω λοιπόν ότι το σύστημα λειτουργήσει άψογα και η Κύπρος και η Μάλτα εμφανίσουν τους μετόχους τους, που στην περίπτωσή μας είναι αλλοδαπά νομικά πρόσωπα διακράτησης τίτλων (Holding companies), το δε τελευταίο βρίσκεται στο Delaware, μια πολιτεία των Η.Π.Α. όπου φορολογεί ελάχιστα έως καθόλου (Nil tax jurisdiction) και οι μετοχές ανήκουν στον κομιστή (bearer shareholder), ή με απλά λόγια, όποιος εμφανιστεί στη Γενική Συνέλευση των μετόχων με τις μετοχές, είναι και ο κάτοχος αυτών.

Επειδή με το ανωτέρω έστω και ακραίο αλλά υπαρκτό παράδειγμα γίνεται κατανοητό το μέγεθος του θέματος και η πραγματική δυνατότητα που υφίσταται στην αποκάλυψη των πραγματικών δικαιούχων των εταιρικών σχημάτων και οντοτήτων, τουλάχιστον στη χώρα μας, η Α.Α.Δ.Ε. έχει καθιερώσει ένα δελτίο ενημέρωσης, το οποίο επικαιροποιήθηκε τελευταία φορά την 2/10/2019. Φυσικά, τα θέματα που μπορεί να λύσει είναι αφενός μεν ελάχιστα, αφετέρου δε μέσα κυρίως στην Ελληνική πραγματικότητα και τις δυνατότητες της υφιστάμενης ηλεκτρονικής εφαρμογής. Έτσι, θα βρει κάποιος πως ένα Σωματείο κάποιου χωριού της Ελλάδας θα πρέπει ως πραγματικό δικαιούχο να δηλώσει και τον ταμεία του, αλλά φυσικά, δεν είναι δυνατόν να δοθούν απαντήσεις όσον αφορά τους πραγματικούς δικαιούχους, στην πολύπλοκη ανωτέρω περίπτωση του κομιστή των ανωνύμων μετοχών του Delaware. Εκεί, ο λογιστής που συνήθως είναι και το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο να καταχωρήσει στην ηλεκτρονική εφαρμογή τους πραγματικούς δικαιούχους, θα καταλήξει στο ίδιο σημείο που καταλήγει και η Διοίκηση, δηλαδή, αν δεν βγαίνει άκρη, δήλωσε ως πραγματικό δικαιούχο τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τον Διαχειριστή και γενικά, όποιον ασκεί διοίκηση, ανεξάρτητα αν αυτός είναι ένας επαγγελματίας C.E.O., συμμετέχει σε διάφορες εταιρείες, δεν διαθέτει τίτλους των εταιρειών αυτών και ουσιαστικά είναι ένα μισθωτό στέλεχος που μπορεί ούτε καν να γνωρίζει τους μετόχους του σχήματος που διοικεί.

E-forologia.gr