ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ"

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

Επωνυμία - Έδρα - Σκοπός

 

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΕΠΩΝΥΜΙΑ. Συνιστάται επαγγελματικό σωματείο Οικονομολόγων Λογιστών Φοροτεχνικών με την επωνυμία "ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ".

 

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΕΔΡΑ του σωματείου είναι, η Θεσσαλονίκη του νομού Θεσσαλονίκης και με διεύθυνση Δωδεκανήσου 7.

 

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΣΚΟΠΟΣ του σωματείου είναι: α) Η συσπείρωση όλων των μελών με στόχο την κατοχύρωση, προαγωγή και προστασία των κοινών οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων. β) Η ανάπτυξη πνεύματος συναδελφικής αλληλεγγύης και αμοιβαίας υποστήριξης των συμφερόντων των μελών του. γ) Ο καθορισμός κανόνων επαγγελματικής δεοντολογίας και συμπεριφοράς και η προσπάθεια για την επιβολή και τήρησή τους από όλα τα μέλη. δ) Η οργάνωση κάθε είδους εκδηλώσεων που συμβάλουν στην προβολή και ανύψωση του κύρους των οικονομολόγων, λογιστών-φοροτεχνικών και στην επιμόρφωσή τους σε θέματα επαγγελματικού ή ευρύτερου ενδιαφέροντος. ε) Η αναγνώριση των δικαιωμάτων των μελών σε σχέση με τις δημόσιες υπηρεσίες και η προσπάθεια για ενημέρωση και εμπέδωση της φορολογικής συνείδησης του Έλληνα φορολογουμένου και της αντικειμενικής κρίσης της φορολογικής Αρχής. Για την εκπλήρωση των παραπάνω σκοπών το σωματείο: αα) Απευθύνεται σ' όλους τους συναδέλφους που πληρούν τις προϋποθέσεις του παρόντος για να εγγραφούν και να καταστούν μέλη σ’ αυτό .ββ) Απευθύνεται στις αρμόδιες κρατικές Αρχές, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και στους διαφόρους συλλόγους και στους εκπροσώπους διαφόρων κοινωνικών ομάδων-φορέων. γγ)Διεξάγει κάθε μορφής εκδηλώσεις και δραστηριότητες. δδ) Χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο μέσο για την ενημέρωση της κοινής γνώμης και κάθε ενδιαφερομένου. εε) Επιδιώκει την εκπροσώπηση σε Συμβούλια, κρατικές επιτροπές, Οργανισμούς και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. ζζ) Εκδίδει βιβλία, έντυπα επαγγελματικού και μορφωτικού ενδιαφέροντος και ενισχύει τέτοια έντυπα, οργανώνει διαλέξεις, ομιλίες, εκδρομές, καθώς και κάθε μορφής εκδηλώσεις πολιτιστικής και καλλιτεχνικής δραστηριότητας. ηη) Μετέχει οργανικά σε ανώτερες ομοιοεπαγγελματικές οργανώσεις, με ταυτόσημους σκοπούς και επιδιώξεις στη Ελλάδα και στην Ε.Ε.