Σεμινάριο Αποτίμηση Αξίας Επιχείρησης

Αποτίμηση Αξίας Επιχείρησης

○   Εισηγητής: Μπακάλης Βασίλειος

●   Ημερομηνία Διεξαγωγής: Τετάρτη 20 Απριλίου 2016

○   Διάρκεια: 5 ώρες 

●   Ώρες Διεξαγωγής: 17.30-21.30

 

 

○   Κόστος συμμετοχής: Μέλη ΣΟΛΝΘ: 30 ευρώ

                             Μη μέλη ΣΟΛΝΘ: 50 ευρώ

 Θεματολογία Σεμιναρίου «Αποτίμηση αξίας επιχείρησης»: 

- Μεθοδολογικές προσεγγίσεις στον υπολογισμό αξίας μιας επιχείρησης

    - Προεξόφληση μελλοντικών χρηματοροών

    - Συγκριτική αποτίμηση

    - Αξία περιουσιακών στοιχείων

-Τα βήματα προσδιορισμού της αξίας της επιχείρησης

    - Η επιλογή της μεθόδου

    - Ο υπολογισμός του κόστους κεφαλαίου

    - Η κατασκευή του χρηματοοικονομικού μοντέλου

- Ανάλυση ευαισθησίας

   - Σημαντικές παράμετροι στην εφαρμογή της μεθόδου

   - Μέτρηση της ευαισθησίας των τελικών αποτελεσμάτων

- Ο τρόπος παρουσίασης της μελέτης αποτίμησης

- Case Study

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώνουν τη συμμετοχή τους και να απευθύνονται στη γραμματεία του Συλλόγου για περισσότερες πληροφορίες. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.