Σεμινάριο «Αποτίμηση Αξίας Επιχείρησης»

Σεμινάριο «Αποτίμηση Αξίας Επιχείρησης»

Γενικές πληροφορίες:

►  Κλειστά τμήματα έως 20 ατόμων

► Στους συμμετέχοντες θα δίνονται σημειώσεις ηλεκτρονικά καθώς και βεβαιώσεις παρακολούθησης του σεμιναρίου.

 

○   Διάρκεια: 5 διδακτικές ώρες

●   Ημερομηνία Διεξαγωγής: Παρασκευή 12/02/2016

●   Ώρες Διεξαγωγής: 17.15-21.30

●   Τόπος Διεξαγωγής: Αίθουσες ΣΟΛΝΘ, Δωδεκανήσου 7, 1ος ορ.

○   Κόστος συμμετοχής: Μέλη ΣΟΛΝΘ: 30 ευρώ

                         Μη μέλη ΣΟΛΝΘ: 50 ευρώ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώνουν τη συμμετοχή τους και να απευθύνονται στη γραμματεία του Συλλόγου για περισσότερες πληροφορίες. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

Εισηγητής: Μπακάλης Βασίλειος

Θεματολογία Σεμιναρίου:

- Μεθοδολογικές προσεγγίσεις στον υπολογισμό αξίας μιας επιχείρησης

    - Προεξόφληση μελλοντικών χρηματοροών

    - Συγκριτική αποτίμηση

    - Αξία περιουσιακών στοιχείων

-Τα βήματα προσδιορισμού της αξίας της επιχείρησης

    - Η επιλογή της μεθόδου

    - Ο υπολογισμός του κόστους κεφαλαίου

    - Η κατασκευή του χρηματοοικονομικού μοντέλου

- Ανάλυση ευαισθησίας

   - Σημαντικές παράμετροι στην εφαρμογή της μεθόδου

   - Μέτρηση της ευαισθησίας των τελικών αποτελεσμάτων

- Ο τρόπος παρουσίασης της μελέτης αποτίμησης

- Case Study