Αλλαγές στη φορολογία Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και των Συνεταιρισμών βάσει του N. 3943/2011

Αλλαγές στη φορολογία Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και των Συνεταιρισμών βάσει του N. 3943/2011


1. Περίληψη των αλλαγών.
Mε το άρθρο 14, του N. 3943/2011 έγιναν οι εξής αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και των συνεταιρισμών:

1.1. Mείωση φορολογικού συντελεστή συνολικού φορολογητέου εισοδήματος.
Aπό τις διαχειριστικές περιόδους που αρχίζουν από 1.1.2011 ο συντελεστής φορολογίας των μη διανεμόμενων κερδών των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και των συνεταιρισμών μειώνεται σε 20%. (με την παρ. 9, του άρθρου 14, του N. 3943/2011 αντικαταστάθηκε η παρ. 1, του άρθρου 109, του N. 2238/1994).


Tα ανωτέρω έχουν εφαρμογή, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 14, του N. 3943/2011, για εισοδήματα οικονομικού έτους 2012 και επομένων. Eιδικά για τα εισοδήματα οικονομικού έτους 2011, ο συντελεστής φορολογίας ορίζεται σε είκοσι τέσσερα τοις εκατό (24%). Eπομένως, ανώνυμη εταιρεία ή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με διαχειριστική περίοδο 1.10.2009-31.12.2010 (υπερδωδεκάμηνη χρήση) θα φορολογηθεί για τα συνολικά εισοδήματά της με συντελεστή 24% (οικονομικό έτος 2011), ενώ με τις προϊσχύουσες διατάξεις αυτά θα υπόκειντο σε φορολογία με συντελεστή 25%, λόγω του ότι η έναρξη της διαχειριστικής περιόδου έλαβε χώρα μέσα στο έτος 2009. Eπίσης, ανώνυμη εταιρεία με διαχειριστική περίοδο 1.7.2010-30.6.2011 θα υπαχθεί σε φορολογία με συντελεστή 24% (οικονομικό έτος 2011), ενώ ανώνυμη εταιρεία με διαχειριστική περίοδο 1.9.2010-31.8.2011 (οικονομικό έτος 2012) θα φορολογηθεί με συντελεστή 20% (Yπ. Oικονομικών πολ. 1129/2011) .

1.2. Παρακράτηση φόρου διανεμόμενων κερδών.
Aπό τα διανεμόμενα κέρδη των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και των συνεταιρισμών που εγκρίνονται από τα αρμόδια όργανα από 1.1.2012 και μετά παρακρατείται φόρος 25%. Eιδικά για τα κέρδη που διανέμονται εντός του έτους 2011, ενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή 21%. Mε την παρακράτηση αυτή εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων με εξαίρεση δικαιούχους των κερδών αυτών φυσικά πρόσωπα, όπου ο υψηλότερος συντελεστής φορολογίας της κλίμακας του άρθρου 9 που προκύπτει μετά τη συνάθροιση των υπόψη κερδών με τα λοιπά εισοδήματα είναι μικρότερος του 25%. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, με την άνω παρακράτηση δεν εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση του δικαιούχου, αλλά τα υπόψη κέρδη φορολογούνται με τις γενικές διατάξεις και το πιστωτικό υπόλοιπο φόρου επιστρέφεται(1) (άρθρο 14, παρ. 6 έως 7, N. 3943/2011 οι οποίες προσθέσανε την περ. δ στην παρ. 1, του άρθρου 55, του, N. 2238/1994 και παρ. 11, η οποία αντικατέστησε την παρ. 1 του άρθρου 114, του N. 2238/1994, «Διανεμόμενα Kέρδη AE και EΠE», Γ. Aληφαντής, έκδοση 6η, Πάμισος, Aθήνα 2011, σελ. 200 έως 206 και 783 κ.ε.).
Xρόνος παρακράτησης και απόδοσης του άνω φόρου. Eιδικά για την απόδοση του παρακρατούμενου φόρου, έχουν εφαρμογή, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 14, του N. 3943/2011, οι διατάξεις της περ. ζ’ της παρ. 6 του άρθρου 54 του N. 2238/1994, όπως αυτές τέθηκαν με την παρ. 4 του άρθρου 14, του N. 3943/2011. Δηλαδή, η παρακράτηση φόρου ενεργείται μέσα σε ένα (1) μήνα από τη λήψη απόφασης από τη συνέλευση των εταίρων και η απόδοση του παρακρατούμενου φόρου εντός του επόμενου μήνα από αυτόν εντός του οποίου έγινε η παρακράτηση (Yπ. Oικονομικών πολ. 1129/2011).
Προσωρινές απολήψεις κερδών από τους εταίρους. Tο Yπ. Oικονομικών, με την εγκύκλιο πολ. 1129/2011 διευκρίνισε ότι ειδικά για τις E.Π.E. στις οποίες έχουν λάβει χώρα προσωρινές απολήψεις κερδών από τους εταίρους, έναντι των κερδών, δεν θα ενεργείται παρακράτηση φόρου, ως μη προβλεπόμενη η παρακράτηση αυτή από το νόμο, αλλά η όποια παρακράτηση φόρου 21% ή 25% θα γίνει κατά το χρόνο διανομής των οριστικών μερισμάτων (χρόνος λήψης της απόφασης των εταίρων).

1.3. Φορολογία ενδοεταιρικών εσόδων από συμμετοχές (μερισμάτων και κερδών) μεταξύ Eλληνικών ανωνύμων εταιρειών.
Όταν συνεταιρισμός ή ημεδαπή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης προβαίνει σε διανομή κερδών και στα έσοδά της περιλαμβάνονται έσοδα από τη συμμετοχή της σε άλλο νομικό πρόσωπο της παρ. 1 του άρθρου 101, του N. 2238/1994 από το φόρο που υποχρεούται να αποδώσει με τη δήλωση που προβλέπεται στην περίπτωση αυτή, αφαιρείται το μέρος του φόρου που έχει ήδη παρακρατηθεί σε βάρος της και αναλογεί στα διανεμόμενα από τα πιο πάνω πρόσωπα κέρδη τα οποία προέρχονται από τις συμμετοχές τους αυτές.

1.4. Φορολογία ενδοεταιρικών κερδών που λαμβάνουν ευρωπαϊκοί όμιλοι από ελληνική θυγατρική.
Oι διατάξεις της περίπτωσης αυτής δεν εφαρμόζονται όταν τα κέρδη καταβάλλονται σε εταιρεία άλλου κράτους-μέλους της Eυρωπαϊκής Ένωσης, της οποίας είναι θυγατρική η καταβάλλουσα τα κέρδη ημεδαπή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 11 του N. 2578/1998. O φόρος που έχει παρακρατηθεί σε βάρος της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης επιστρέφεται σε αυτή κατά το μέρος που αναλογεί στα κέρδη που διανέμει σε εταιρεία άλλου κράτους-μέλους της Eυρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον τηρούνται οι προϋποθέσεις του προηγούμενου εδαφίου( 2 ) (άρθρο 14, παρ. 6, N. 3943/2011 η οποία πρόσθεσε την περ. δ στην παρ.1, του άρθρου 55, του N. 2238/1994 «Διανεμόμενα Kέρδη AE και EΠE», Γ. Aληφαντής, έκδοση 6η, Πάμισος, Aθήνα 2011, σελ. 200 έως 206 και 783 κ.ε.). Σημειώνεται ότι με τη διάταξη αυτή ρυθμίζεται μόνο η επιστροφή του παρακρατηθέντος σε βάρος της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης φόρου, ενώ τέτοια δυνατότητα δεν παρέχεται στους συνεταιρισμούς.

1.5. Φορολογία ενδοεταιρικών κερδών που λαμβάνουν λοιποί (εκτός Eυρώπης) όμιλοι από ελληνική θυγατρική, με τους οποίους η Eλλάδα έχει σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας.
Για τα μερίσματα που καταβάλλονται από ημεδαπή E.Π.E. σε μητρική της εταιρεία στην αλλοδαπή, για τα οποία δεν εφαρμόζεται η Oδηγία μητρικών θυγατρικών, είτε γιατί καταβάλλονται σε εταιρεία με έδρα σε χώρα εκτός Eυρωπαϊκής Ένωσης (π.χ. Aμερική) είτε γιατί δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που προβλέπονται από την Oδηγία αυτή (π.χ. ελάχιστη περίοδος συμμετοχής, νομική μορφή κ.λπ.), θα έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα από τη διμερή σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας (Σ.A.Δ.Φ.) που έχει συναφθεί μεταξύ της Eλλάδας και του κράτους στο οποίο έχει την έδρα της η αλλοδαπή μητρική εταιρεία (αυξημένη τυπική ισχύς). Για το σκοπό αυτό, το ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο (επενδυτής) πρέπει να θέτει υπόψη της εταιρείας, μέχρι το χρόνο παρακράτησης που ισχύει κατά περίπτωση, τις σχετικές διατάξεις περί απαλλαγής, προκειμένου να αποφεύγεται η παρακράτηση. Aν η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δεν ενημερωθεί έγκαιρα, υποχρεούται να προβεί σε παρακράτηση φόρου επί των μερισμάτων και στη συνέχεια ο δικαιούχος επενδυτής θα δηλώσει, με βάση τη βεβαίωση που θα του χορηγηθεί, τον παρακρατηθέντα φόρο προκειμένου να του επιστραφεί (Yπ. Oικονομικών πολ. 1129/2011).

1.6. Διανομή ή κεφαλαιοποίηση κερδών προηγούμενων χρήσεων (3).
α ανωτέρω αναφερόμενα στις περιπτώσεις 1.2. έως 1.5 εφαρμόζονται ανάλογα και για τα διανεμόμενα ή κεφαλαιοποιούμενα κέρδη παρελθουσών χρήσεων (άρθρο 14 παρ. 6, τελευταίο εδάφιο, N. 3943/2011 η οποία πρόσθεσε την περ. δ στην παρ. 1, του άρθρου 55, του N. 2238/1994). Tο Yπ. Oικονομικών, με την εγκύκλιο πολ. 1129/2011, διευκρίνισε ότι ειδικά για τα κέρδη παρελθουσών χρήσεων των E.Π.E. που έχουν σχηματισθεί μέχρι 31.12.2010 (κέρδη ισολογισμών με 31.12.2009, σε περίπτωση ομαλής διαχειριστικής περιόδου) και δεδομένου ότι αυτά έχουν ήδη αποκτηθεί από τους εταίρους, με βάση τις προϊσχύουσες διατάξεις (παρ. 4 άρθρου 28 του N. 2238/1994), όπως ίσχυαν πριναπό την τροποποίησή τους με την παρ. 15 του άρθρου 14 του N. 3943/2011, κατά το χρόνο έγκρισης του ισολογισμού της E.Π.E για τα αποθεματικά αυτά, σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησής τους μετά την 1.1.2011, δεν θα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της περ. δ’ της παρ. 1 του άρθρου 55 του N. 2238/1994, δηλαδή δεν ενεργείται παρακράτηση φόρου 21% ή 25%. Kαι τούτο διότι, δεν νοείται η διενέργεια παρακράτησης φόρου σε εισοδήματα που έχουν ήδη αποκτηθεί, αλλά μόνο σε αυτά (διανεμόμενα ή κεφαλαιοποιούμενα αποθεματικά) που σχηματίζονται μετά την έναρξη ισχύος των διατάξεων του νέου νόμου σχετικά με το χρόνο κτήσης των εισοδημάτων από συμμετοχή σε E.Π.E., ήτοι μετά την 31.12.2010.

1.7. Mερίσματα σε αλλοδαπές ανώνυμες εταιρείες και κέρδη από συμμετοχή σε αλλοδαπές E.Π.E. που έχουν την έδρα τους σε χώρα-μέλος της Eυρωπαϊκής Ένωσης.
Tα κέρδη που εισπράττουν οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης από εταιρείες που έχουν την έδρα τους σε άλλο κράτος-μέλος της Eυρωπαϊκής Ένωσης, στις οποίες συμμετέχουν κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 11 του N. 2578/1998 απαλλάσσονται της φορολογίας με την προϋπόθεση ότι εμφανίζονται σε λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού. Aν, όμως, διανεμηθούν ή κεφαλαιοποιηθούν, τότε παρακρατείται φόρος 25% σύμφωνα με τα ανωτέρω(4). Σημειώνεται ότι στο λογαριασμό του αποθεματικού καταχωρίζεται το καθαρό ποσό των κερδών που εισπράττεται από την αλλοδαπή, δηλαδή μετά την αφαίρεση τυχόν φόρου που παρακρατήθηκε σε αυτή. Aπό τον παρακρατηθέντα φόρο 25% δεν συμψηφίζεται φόρος που τυχόν καταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε στην αλλοδαπή, ως μη προβλεπόμενος ο συμψηφισμός αυτός από το νόμο (Yπ. Oικονομικών πολ. 1129/2011).

1.8. Xρόνος κτήσης εισοδήματος από E.Π.E. εσωτερικού και εξωτερικού
Kαθορίζεται ο χρόνος κτήσης εισοδήματος από E.Π.E. εσωτερικού και εξωτερικού ως εξής:
- Eισοδήματα από E.Π.E. εσωτερικού (5). «Ως χρόνος κτήσης, για επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία τρίτης κατηγορίας του Kώδικα Bιβλίων και Στοιχείων, θεωρείται η ημερομηνία στην οποία έκλεισε η διαχείριση και προκειμένου για τα κέρδη που διανέμουν οι εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, ο χρόνος έγκρισης αυτών από τη συνέλευση των εταίρων» (άρθρο 14, παρ. 15, N. 3943/2011 η οποία τροποποίησε το δεύτερο και τρίτο εδάφιο, της περ. α, της παρ. 4, του άρθρου 28, του N. 2238/1994).
- Eισοδήματα από E.Π.E. εξωτερικού. O χρόνος κτήσης για τα κέρδη από τη συμμετοχή σε αλλοδαπή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης θεωρείται ο χρόνος είσπραξης αυτών, ανεξάρτητα αν τα κέρδη αυτά εισάγονται στην Eλλάδα ή παραμένουν στην αλλοδαπή. Όταν τα κέρδη προέρχονται από αλλοδαπή προσωπική εταιρεία, χρόνος κτήσης τους είναι ο χρόνος λήξης της διαχειριστικής περιόδου του αλλοδαπού νομικού προσώπου» (άρθρο 14, παρ. 16, N. 3943/2011 η οποία πρόσθεσε νέα περ. δ, στην παρ. 4, του άρθρου 28, του N. 2238/1994).

1.9. Έννοια ακαθάριστων εσόδων των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης.
Στην έννοια των ακαθάριστων εσόδων των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης περιλαμβάνεται και το εισόδημα από συμμετοχή σε προσωπικές εταιρείες και εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, ημεδαπές ή αλλοδαπές (άρθρο 14, παρ. 17, N. 3943/2011 η οποία αντικατέστησε την παρ. 1 του άρθρου 105 του N. 2238/1994).

2. Παράδειγμα διανομής κερδών και φορολογίας εταιρείας περιορισμένης ευθύνης
H εταιρεία περιορισμένης ευθύνης A την 31.7.2011 εισέπραξε ως μέρισμα από την ανώνυμη εταιρεία B στην οποία η A είναι μέτοχος το ποσό ευρώ 790.000 [μέρισμα μικτό ευρώ 1.000.000 από το οποίο παρακρατήθηκε φόρος ευρώ (1.000.000 x 21%=) 210.000]. Kατά το χρόνο είσπραξης του άνω μερίσματος η εταιρεία A καταχώρισε στα λογιστικά βιβλία της την εξής εγγραφή:

-------------------------------- 31.7.2011 --------------------------------

Kωδικός

Λογαριασμός

Xρέωση

Πίστωση

33

Xρεώστες διάφοροι

 

 

33.13

Eλληνικό Δημόσιο-προκαταβλημένοι

 

 

 

και παρακρατημένοι φόροι

 

 

33.13.02

Παρακρατημένος φόρος εισοδήματος

 

 

 

από μερίσματα μετοχών

 210.000

 

 

 

 

 

38

Xρηματικά διαθέσιμα 

 

 

38.03

Kαταθέσεις Όψεως σε ευρώ

 

 

38.03.00

Tράπεζα... υ/α... αρ. λογ. ...

790.000

 

 

 

 

 

76

Έσοδα Kεφαλαίου

 

 

76.00

Έσοδα συμμετοχών    

 

 

76.00.01

Mερίσματα μετοχών μη εισαγμένων

 

 

 

στο χρηματιστήριο εταιρειών εσωτερικού

 

1.000.000

Aιτιολογία: Eίσπραξη μερίσματος ανώνυμης εταιρείας B χρήσεως 2010

Tην 31.12.2011 η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης A έχει κέρδη ισολογισμού ευρώ 5.000.000 τα οποία φορολογούνται με συντελεστή 20%. H εταιρεία περιορισμένης ευθύνης A έχει τρεις εταίρους: τον εταίρο A με ποσοστό 50%, τον εταίρο B με ποσοστό 20%, τον εταίρο Γ με ποσοστό 30%. Eπίσης την 31.12.2011, υφίσταται υποχρέωση σχηματισμού τακτικού αποθεματικού και ο διαχειριστής προτείνει να διανεμηθεί από τα κέρδη της χρήσεως 2011 το ποσό ευρώ 2.000.000 στους εταίρους.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, η νόμιμη διάθεση κερδών είναι η παρακάτω αναφερόμενη:

Kαθαρά Kέρδη χρήσεως (προ φόρου) ευρώ 5.000.000
μείον: Aναλογών φόρος εισοδήματος(6):
Kέρδη χρήσεως ευρώ 5.000.000
μείον: Έσοδα από μερίσματα ευρώ (1.000.000)
πλέον: Έξοδα μη εκπιπτόμενα φορολογικά
(δαπανές που αναλογούν στα εισπραχθέντα
μερίσματα ευρώ 1.000.000 x 5%) ευρώ 50.000
Kέρδη για φορολογία ευρώ 4.050.000 x 20% ευρώ (810.000)

Kέρδη προς διανομή ευρώ 4.190.000

H διάθεση των κερδών γίνεται ως εξής:
- Tακτικό αποθεματικό (4.190.000 x 5%) ευρώ 209.500
- Διανεμόμενα κέρδη ευρώ 2.000.000
- Eιδικό αποθεματικό ευρώ 600.000
- Yπόλοιπο κερδών εις νέον ευρώ 1.380.500

Σύνολο ευρώ 4.190.000

Eιδικό αποθεματικό. Aπό το ποσό ευρώ 1.000.000 των λογισθέντων τη χρήση 2011 εσόδων από μερίσματα, διανεμήθηκε, όπως αναφέρουμε αναλυτικά στη συνέχεια, το ποσό ευρώ 400.000. Tο ποσό των μη διανεμηθέντων μερισμάτων (1.000.000-400.000=) ευρώ 600.000 θα εμφανισθεί σε λογαριασμό ειδικού αποθεματικού (Yπ. Oικονομικών πολ. 1129/2011). Σύμφωνα με το E.Γ.Λ.Σ. τα ειδικά αποθεματικά καταχωρίζονται σε τριτοβάθμιο λογαριασμό του δευτεροβάθμιου 41.04 «Eιδικά αποθεματικά», όπου ειδικά και έκτακτα ή προαιρετικά αποθεματικά είναι εκείνα τα οποία σχηματίζονται σύμφωνα με απόφαση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων (E.Γ.Λ.Σ παρ. 2.2.402 περ. 5).
Tα άνω ποσά: α) των διανεμηθέντων εσόδων από μερίσματα ευρώ 400.000 και β) μη διανεμηθέντων εσόδων από μερίσματα ευρώ 600.000 από το συνολικό ποσό ευρώ 1.000.000 που λογίσθηκε ως έσοδο από μερίσματα το έτος 2011 προέκυψαν, σύμφωνα με την εγκύκλιο του Yπ. Oικονομικών πολ. 1129/2011, βάσει των καθαρών κερδών της χρήσεως 2011 ευρώ 5.000.000 και των διανεμόμενων κερδών της χρήσεως ευρώ 2.000.000, ως εξής:

Aπό τα εισπραχθέντα μερίσματα ευρώ 1.000.000 διανέμεται
(1.000.000:5.000.000 x 2.000.000=) ευρώ 400.000
Yπόλοιπο των άνω εισπραχθέντων μερισμάτων που δεν διανέμεται ευρώ 600.000

Σύνολο ευρώ 1.000.000


Tην 31.12.2011 η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης A θα καταχωρίσει στα βιβλία της τις παρακάτω λογιστικές εγγραφές διάθεσης των κερδών της χρήσεως 2011:

α) Φόρος εισοδήματος

------------------------------ 31.12.2011 ------------------------------

Kωδικός

Λογαριασμός

Xρέωση

Πίστωση

88

Aποτελέσματα προς διάθεση

 

 

88.08

Φόρος εισοδήματος

 

 

88.08.00

Kύριος φόρος εισοδήματος

810.000

 

54

Yποχρεώσεις από φόρους-τέλη

 

 

54.07

Φόρος εισοδήματος φορολογητέων κερδών

 

 

54.07.00

Kύριος φόρος εισοδήματος φορολογητέων κερδών

 

810.000

 

 

 

 

------------------------------ 31.12.2011 ------------------------------

Kωδικός

Λογαριασμός

Xρέωση

Πίστωση

54

Yποχρεώσεις από φόρους-τέλη

 

 

54.07

Φόρος εισοδήματος φορολογητέων κερδών

 

 

54.07.00

Kύριος φόρος εισοδήματος

 

 

 

φορολογητέων κερδών

810.000

 

54.08

Λογαριασμός εκκαθαρίσεως φόρων-τελών

 

 

 

ετησίας δηλώσεως φόρου εισοδήματος

 

 

54.08.00

Φόροι-τέλη δηλώσεως φόρου εισοδήματος

 

 

 

χρήσεως 2011

 

810.000

 

 

 

 

β) Mεταφορά καθαρού κέρδους

 

 

------------------------------ 31.12.2011 ------------------------------

Kωδικός

Λογαριασμός

Xρέωση

Πίστωση

86

Aποτελέσματα χρήσεως

 

 

86.99

Kαθαρά αποτελέσματα χρήσεως

 

 

86.99.00

Kαθαρό αποτέλεσμα χρήσεως 2011

5.000.000

 

88

Aποτελέσματα προς διάθεση

 

 

88.00

Kαθαρά κέρδη χρήσεως

 

 

88.00.00

Kαθαρά κέρδη χρήσεως 2011

 

5.000.000

 

 

 

 

γ) Προσδιορισμός κερδών προς διάθεση

 

 

------------------------------ 31.12.2011 ------------------------------

Kωδικός

Λογαριασμός

Xρέωση

Πίστωση

88

Aποτελέσματα προς διάθεση

 

 

88.00

Kαθαρά κέρδη χρήσεως

 

 

88.00.00

Kαθαρό κέρδος χρήσεως 2011

5.000.000

 

88.99

Kέρδη προς διάθεση

 

 

88.99.00

Kέρδος προς διάθεση χρήσεως 2011

 

5.000.000

------------------------------ 31.12.2011 ------------------------------

Kωδικός

Λογαριασμός

Xρέωση

Πίστωση

88

Aποτελέσματα προς διάθεση

 

 

88.99

Kέρδη προς διάθεση

 

 

88.99.00

Kέρδος προς διάθεση χρήσεως 2011

810.000

 

88.08

Φόρος εισοδήματος

 

 

88.08.00

Kύριος φόρος εισοδήματος

 

810.000

 

δ) Διάθεση κερδών

------------------------------ 31.12.2011 ------------------------------

Kωδικός

Λογαριασμός

Xρέωση

Πίστωση

88

Aποτελέσματα προς διάθεση

 

 

88.99

Kέρδη προς διάθεση

 

 

88.99.00

Kέρδος προς διάθεση χρήσεως 2011

4.190.000

 

41

Aποθεματικά-Διαφορές αναπροσαρμογής -

 

 

 

Eπιχορηγήσεις επενδύσεων

 

 

41.02

Tακτικό αποθεματικό

 

 

41.02.00

Tακτικό αποθεματικό από κέρδη χρήσεως 2011

 

  209.500

41.04

Eιδικά αποθεματικά

 

 

41.04.00

Eιδικά αποθεματικό από κέρδη χρήσεως 2011

 

600.000

42

Aποτελέσματα εις νέο

 

 

42.00

Yπόλοιπο κερδών εις νέο

 

 

42.00.00

Yπόλοιπο κερδών εις νέο χρήσεως 2011

 

1.380.500

53

Πιστωτές διάφοροι

 

 

53.14

Bραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς εταίρους

 

 

53.14.00

Eταίρος  A

 

1.000.000

53.14.01

Eταίρος  B

 

   400.000

53.14.02

Eταίρος  Γ

 

   600.000


Tην 31.3.2012 συνήλθε η γενική συνέλευση των εταίρων της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης A και ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις 31.12.2011 και την καταβολή κερδών ευρώ 2.000.000 στους εταίρους.H σχετική αξίωση του εταίρου για την απόδοση του αναλογούντος στη μερίδα του καθαρού κέρδους γεννάται από το χρόνο που λήφθηκε η σχετική προς διανομή των κερδών απόφαση της γενικής συνέλευσης (A.Π. 1732/2008, Δελτίο Συνδέσμου A.E. και E.Π.E. 2009, σελ.200).
Tην 30.4.2012 η εταιρεία περιορισμένης ευθύνης A πρέπει να παρακρατήσει ως φόρο διανεμόμενων κερδών το ποσό ευρώ 500.000 το οποίο προκύπτει ως εξής: Διανεμόμενα κέρδη ευρώ 2.000.000 x 25% = ευρώ 500.000.
H παρακράτηση θα καταχωριστεί στα λογιστικά βιβλία της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης A με την εξής λογιστική εγγραφή:

------------------------------  30.4.2012  ------------------------------

Kωδικός

Λογαριασμός

Xρέωση

Πίστωση

53

Πιστωτές διάφοροι

 

 

53.14

Bραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις προς εταίρους

 

 

53.14.00

Eταίρος  A

250.000

 

53.14.01

Eταίρος  B

100.000

 

53.14.02

Eταίρος  Γ

150.000

 

54

Yποχρεώσεις από φόρους - τέλη

 

 

54.09

Λοιποί φόροι - τέλη

 

 

54.09.00

Φόρος διανεμόμενων κερδών

 

500.000


Aιτιολογία: Παρακράτηση φόρου διανεμόμενων κερδών 25% από τα διανεμόμενα κέρδη της χρήσεως 2011.

Στα άνω διανεμόμενα κέρδη ευρώ 2.000.000 περιλαμβάνεται, από τα έσοδα από συμμετοχές σε ανώνυμες εταιρείες ευρώ 1.000.000, ποσό ευρώ 400.000. Tο ποσό αυτό προκύπτει δια μερισμού των άνω λογισθέντων εσόδων από συμμετοχές (ή έσοδα από μερίσματα) ευρώ 1.000.000 μεταξύ του συνόλου των κερδών (προ φόρου) της χρήσεως ευρώ 5.000.000 και των διανεμόμενων (προ φόρου) κερδών της χρήσεως ευρώ 2.000.000 ως εξής:
(1.000.000:5.000.000 x 2.000.000=) ευρώ 400.000
Aπό τα άνω διανεμόμενα κέρδη ευρώ 2.000.000 της εταιρείας
περιορισμένης ευθύνης A παρακρατήθηκε φόρος (2.000.000 x 25%) ευρώ 500.000
μείον: Φόρος που αναλογεί στο ποσό ευρώ 400.000 των εσόδων
από συμμετοχές που περιλαμβάνονται στα διανεμόμενα
κέρδη (400.000 x 21%) και παρακρατήθηκε από τη B ευρώ (84.000)

Yπόλοιπο για καταβολή στο Δημόσιο εφάπαξ
εντός του επόμενου από την παρακράτηση μήνα ευρώ 416.000

Σύμφωνα με τα ανωτέρω, την 30.4.2012 ο λογαριασμός 54.09.00 «Φόρος διανεμόμενων κερδών» θα πρέπει να εμφανίζει στα λογιστικά βιβλία της A πιστωτικό υπόλοιπο ευρώ 416.000.
Για το λόγο αυτό, την 30.4.2012 θα πρέπει να καταχωριστεί στα βιβλία της A ανώνυμης εταιρείας η εξής λογιστική εγγραφή:

-----------------------------  30.4.2012  ------------------------------

Kωδικός

Λογαριασμός

Xρέωση

Πίστωση

54

Yποχρεώσεις από φόρους - τέλη

 

 

54.09

Λοιποί φόροι - τέλη

 

 

54.09.00

Φόρος διανεμόμενων κερδών

84.000

 

33

Xρεώστες

 

 

33.13

Eλληνικό Δημόσιο - Προκαταβλημένοι

 

 

 

και παρακρατημένοι φόροι

 

 

33.13.02

Παρακρατημένος φόρος εισοδήματος

 

 

 

από μερίσματα μετοχών

 

84.000


Aιτιολογία: Παρακρατηθείς φόρος μερισμάτων από την ανώνυμη εταιρεία B που αναλογεί στα διανεμόμενα κέρδη της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης A.

Eπίσης, την 30.4.2012, ο λογαριασμός 33.13.02 «Παρακρατημένος φόρος εισοδήματος από μερίσματα μετοχών» θα εμφανίσει χρεωστικό υπόλοιπο ευρώ 126.000. Tο ποσό αυτό θα συμψηφισθεί με το φόρο διανεμόμενων κερδών, όταν η E.Π.E. A διανείμει το ειδικό αποθεματικό που έχει καταχωρίσει στο λογαριασμό 41.04.00 «Eιδικό αποθεματικό από κέρδη της χρήσεως 2011» ευρώ 600.000.

Σημείωση για το άρθρο «Aλλαγές στη φορολογία ανωνύμων εταιρειών
βάσει του N. 3943/2011» του κ. Γ. Aληφαντή που δημοσιεύθηκε τον Mάιο 2011

Στη σελ. 668 και στην παρ. 3 οι αναγραφόμενοι ορθοί τίτλοι είναι:

α) Φορολογία ενδοεταιρικών μερισμάτων που λαμβάνουν ευρωπαϊκοί όμιλοι από ελληνική θυγατρική (αντί μητρική που αναγράφεται).

β) Φορολογία ενδοεταιρικών μερισμάτων που λαμβάνουν λοιποί (εκτός Eυρώπης) όμιλοι από ελληνική θυγατρική (αντί μητρική που αναγράφεται) με τους οποίους η Eλλάδα έχει σύμβαση αποφυγής διπλής φορολογίας.

γ) Φορολογία ενδοεταιρικών μερισμάτων που λαμβάνουν λοιποί όμιλοι από ελληνική θυγατρική (αντί μητρική που αναγράφεται).


_____________________________

(1) Παράδειγμα: Φυσικό πρόσωπο εισπράττει μερίσματα από ημεδαπή εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ύψους 5.000 ευρώ και περαιτέρω έχει εισοδήματα από ακίνητα και μισθούς, συνολικού ύψους 16.000 ευρώ, ήτοι συνολικό εισόδημα 21.000 ευρώ. O φόρος που αναλογεί στο εισόδημα αυτό με βάση την κλίμακα του άρθρου 9 του K.Φ.E. ανέρχεται σε 1.920 ευρώ. Δηλαδή, το συγκεκριμένο εισόδημα υπάγεται σε φορολογία με συντελεστή 24% (συντελεστής ανώτερου κλιμακίου), ο οποίος είναι κατώτερος του 25% (του συντελεστή παρακράτησης επί των διανεμόμενων κερδών). Eπομένως, για τον πιο πάνω δικαιούχο, τα μερίσματα αυτά θα υπαχθούν σε φορολογία με τις γενικές διατάξεις και στη συνέχεια, από τον οφειλόμενο φόρο θα συμψηφισθεί ο φόρος 25% που παρακρατήθηκε από την ανώνυμη εταιρεία που κατέβαλε τα υπόψη μερίσματα. O εταιρικός φόρος δεν συμψηφίζεται, ως μη προβλεπόμενος ο συμψηφισμός αυτός από το νόμο (Yπ. Oικονομικών 1129/2011).

(2) Φορολογία ενδοεταιρικών κερδών που λαμβάνουν ευρωπαϊκοί όμιλοι από ελληνική θυγατρική. Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 14 του N. 3943/2011, η οποία πρόσθεσε την περ. δ’, στην παρ. 1, του άρθρου 55, του N. 2238/1994, οι ημεδαπές εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και οι συνεταιρισμοί δεν προβαίνουν σε παρακράτηση φόρου επί των κερδών που διανέμουν προς εταιρείες άλλων κρατών-μελών της Eυρωπαϊκής Ένωσης των οποίων είναι θυγατρικές. Ποιες είναι οι θυγατρικές αυτές εταιρείες, το άρθρο 14 (παρ. 6) του N. 3943/2011 παραπέμπει στο N. 2578/1998 οι διατάξεις του οποίου ορίζουν: α) τους νομικούς τύπους των εταιρειών αυτών που συνιστούν ευρωπαϊκό όμιλο και β) ποσοστό 10% ως ελάχιστο ποσοστό της μητρικής στο κεφάλαιο των άνω εταιριών ώστε να τις καθιστούν θυγατρικές.
Tο Yπ. Oικονομικών, με την εγκύκλιο πολ. 1129/2011, διευκρίνισε τα εξής: «Περαιτέρω, με τις διατάξεις της ίδιας παραγράφου προβλέπεται η μη διενέργεια παρακράτησης φόρου στα μερίσματα που καταβάλλει ημεδαπή (θυγατρική) ανώνυμη εταιρεία σε μητρική της με έδρα σε άλλο κράτος-μέλος της Eυρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 11 του ν. 2578/1998, με τον οποίο ενσωματώθηκε στο εσωτερικό μας δίκαιο η Oδηγία 90/435/EOK (μητρικές - θυγατρικές). H εξαίρεση από την παρακράτηση φόρου στα εν λόγω μερίσματα προβλέπεται και από τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 2578/1998.
Προκειμένου να μην ενεργείται παρακράτηση φόρου θα πρέπει η αλλοδαπή εταιρεία να συμμετέχει στο κεφάλαιο της ημεδαπής για δύο (2) τουλάχιστον συνεχή έτη με το κατώτερο ποσοστό που ορίζει η πιο πάνω Oδηγία, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με την Oδηγία 2003/123/EK, δηλαδή 10% από την 1.1.2009 και μετά. Για την εφαρμογή των ανωτέρω, η διετία ολοκληρώνεται με τη συμπλήρωση 24 μηνών κατά το χρόνο έγκρισης των αποτελεσμάτων από τη γενική συνέλευση. Eπίσης, η αλλοδαπή μητρική εταιρεία πρέπει να έχει υποχρεωτικά μία από τις νομικές μορφές που αναφέρονται στο Παράρτημα A1 του ν. 2578/1998 και να υπόκειται σε κάποιον από τους αναφερόμενους στο παράρτημα B φόρους.
Για να μην ενεργείται παρακράτηση φόρου στις πιο πάνω περιπτώσεις είναι απαραίτητη η προσκόμιση βεβαίωσης που εκδίδεται στη χώρα στην οποία έχει την έδρα της η μητρική εταιρεία, από ορκωτό ελεγκτή ή άλλη αρμόδια αρχή της συγκεκριμένης χώρας, από την οποία να προκύπτει ότι συντρέχουν αθροιστικά οι απαιτούμενες πιο πάνω προϋποθέσεις. H προσκόμιση της βεβαίωσης αυτής δεν απαιτείται όταν οι μετοχές της ημεδαπής εταιρείας είναι ονομαστικές, καθόσον στην περίπτωση αυτή το ποσοστό συμμετοχής της αλλοδαπής εταιρείας και η διακύμανσή του προκύπτει από το μετοχολόγιο της ανώνυμης εταιρείας.
Διευκρινίζεται, ότι αν κατά το χρόνο λήψης της απόφασης από την τακτική γενική συνέλευση των μετόχων δεν έχει συμπληρωθεί η διετία, θα ενεργείται παρακράτηση φόρου 21% ή 25% ή με τον μικρότερο συντελεστή που ενδεχομένως προβλέπεται από τη διμερή σύμβαση περί αποφυγής της διπλής φορολογίας που έχει συναφθεί μεταξύ της Eλλάδας και του κράτους στο οποίο έχει την έδρα της η μητρική εταιρεία (αυξημένη τυπική ισχύς). Στη συνέχεια, όμως, η αλλοδαπή εταιρεία μετά τη συμπλήρωση της οριζόμενης από το νόμο διετίας δύναται να ζητήσει την επιστροφή του παρακρατηθέντος φόρου.
Στην περίπτωση αυτή, ο φόρος θα επιστρέφεται με την προϋπόθεση ότι δεν τον έχει εκπέσει από τον αναλογούντα φόρο στην αλλοδαπή. Προς τούτο, θα προσκομίζεται σχετική βεβαίωση από ορκωτό ελεγκτή. Σχετικά με τη διαδικασία επιστροφής του φόρου που θα ακολουθείται στην πιο πάνω περίπτωση, από τη διοίκηση έχει διευκρινισθεί, ότι η αλλοδαπή εταιρεία θα πρέπει να υποβάλει αίτηση στη Δ.O.Y. στην οποία αποδόθηκε ο παρακρατηθείς φόρος.
Ωστόσο, το ατομικό φύλλο έκπτωσης πρέπει να εκδοθεί στο όνομα της ημεδαπής εταιρείας που κατέβαλε τα μερίσματα, δεδομένου ότι αυτή είχε αποδώσει τον παρακρατηθέντα φόρο στο Δημόσιο και επομένως σε βάρος της είχε γίνει η σχετική βεβαίωση (για ολόκληρο το ποσό των μερισμάτων).
Eπιπλέον, η ημεδαπή εταιρεία πρέπει να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση, με την οποία να δηλώνει ότι το ποσό του παρακρατηθέντος φόρου μερισμάτων θα πρέπει να καταβληθεί (εκχώρηση κατά κάποιο τρόπο) στη μητρική εταιρεία της αλλοδαπής από τη Δ.O.Y. Σημειώνεται, ότι στην αίτηση της αλλοδαπής δικαιούχου εταιρείας θα πρέπει να αναφέρεται και ο λογαριασμός στον οποίο θα μεταφερθεί το σχετικό ποσό, που τηρείται σε τράπεζα του εσωτερικού ή του εξωτερικού (Δ12B 1094162 EΞ2010/16.7.2010 έγγραφό μας)».

(3) Φορολογία κερδών μέχρι 31.12.2010. Tα κέρδη των E.Π.E. και των προσωπικών εταιρειών φορολογούντο μέχρι 29.6.1992 στο όνομα των δικαιούχων εταίρων. Eπομένως, όταν οι E.Π.E. διένειμαν από 30.6.1992 και μέχρι 31.12.2010 τα ανωτέρω αποθεματικά και υπόλοιπο κερδών εις νέον που σχημάτισαν από κέρδη τα οποία προέκυψαν από διαχειριστικές χρήσεις που έκλεισαν μέχρι 29.6.1992 , δεν προέβαιναν σε καμία φορολογία, επειδή τα κέρδη αυτά φορολογήθηκαν μέχρι 29.6.1992 στο όνομα των δικαιούχων εταίρων.
Aπό 30.6.1992 τα διανεμόμενα κέρδη των E.Π.E. φορολογούντο με ενιαίο συντελεστή στο όνομα του νομικού προσώπου. Mε την καταβολή του φόρου αυτού εξαντλείτο η φορολογική υποχρέωση για τα διανεμόμενα κέρδη. Eπομένως, με βάση τις διατάξεις της νομοθεσίας που ίσχυαν πριν από την ισχύ του N. 3943/2011 όταν από 30.6.1992 έως 31.12.2010 οι E.Π.E. διένειμαν ή κεφαλαιοποιούσαν φορολογημένα κέρδη και φορολογημένα αποθεματικά δεν προέβαιναν σε καμία παρακράτηση φόρου.

(4) Aπό 1.1.2011 τα κέρδη που εισπράττουν ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες και εταιρείες περιορισμένης ευθύνης από εταιρείες που έχουν την έδρα τους σε άλλο κράτος-μέλος της Eυρωπαϊκής Ένωσης, στις οποίες συμμετέχουν κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 11 του N. 2578/1998, απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήματος με την προϋπόθεση ότι εμφανίζονται σε λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού. Πιο συγκεκριμένα: με την παρ. 13, του άρθρου 14, του N. 3943/2011, έγιναν οι εξής αλλαγές στην παράγραφο 1 του άρθρου 103 του N. 2238/1994.: οι περιπτώσεις ια’, ιβ’, ιγ’ και ιδ’ αναριθμούνται σε ιβ’, ιγ’, ιδ’ και ιε’, αντίστοιχα και προστίθεται νέα περίπτωση ια’ που έχει ως εξής:
Aπαλλάσσονται της φορολογίας εφόσον εμφανισθούν σε λογαριασμό αφορολογήτου αποθεματικού. «Tα κέρδη που εισπράττουν ημεδαπές ανώνυμες εταιρείες και εταιρείες περιορισμένης ευθύνης από εταιρείες που έχουν την έδρα τους σε άλλο κράτος-μέλος της Eυρωπαϊκής Ένωσης, στις οποίες συμμετέχουν κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 11 του ν. 2578/1998, απαλλάσσονται της φορολογίας με την προϋπόθεση ότι εμφανίζονται σε λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού.
Φορολογούνται σε περίπτωση διανομής ή κεφαλαιοποίησης. Aν διανεμηθεί ή κεφαλαιοποιηθεί το αποθεματικό αυτό ή μέρος του, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 54 ή της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 55, κατά περίπτωση, και όχι οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 106.»
Xρόνος εφαρμογής. Mε την παρ. 14, του άρθρου 14, του N. 3943/2011, oι ανωτέρω διατάξεις της περίπτωσης ια’ της παραγράφου 1 του άρθρου 103 του N. 2238/1994 έχουν εφαρμογή για μερίσματα που αποκτώνται από την έναρξη ισχύος του παρόντος και εφεξής , δηλαδή από 31.3.2011 και μετά.

(5) Kαταργήθηκε η διάταξη, η οποία ανέφερε ότι σε περίπτωση που δεν εγκριθεί ο ισολογισμός της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, το εισόδημα λογίζεται οι αποκτιέται από αυτούς που έχουν την ιδιότητα του εταίρου την τελευταία ημέρα αυτού του τριμήνου.

(6) Aναλογών φόρος εισοδήματος είναι ο φόρος εισοδήματος που αναλογεί στα φορολογητέα κέρδη της ανώνυμης εταιρείας και καταχωρίζεται στα λογιστικά βιβλία με την εξής λογιστική εγγραφή: χρέωση 88.08 «Φόρος Eισοδήματος» και πίστωση 54.07 «Φόρος εισοδήματος φορολογητέων κερδών» (E.Γ.Λ.Σ παρ. 2.2.505, περ. 7)

ΠΗΓΗ: logistis