Καλώς ήρθατε στον Σύλλογο Οικονομολόγων Λογιστών Νομού Θεσσαλονίκης

Σκοπός του Συλλόγου είναι η συσπείρωση των συναδέλφων με στόχο την κατοχύρωση, προαγωγή και προστασία των οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων τους, η ανάπτυξη πνεύματος συναδελφικής αλληλεγγύης και αμοιβαίας υποστήριξης, ο καθορισμός κανόνων επαγγελματικής δεοντολογίας και συμπεριφοράς, η ανύψωση του κύρους των οικονομολόγων – λογιστών - φοροτεχνικών καθώς και η επιμόρφωσή τους.

Εδώ θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες που αφορούν το επάγγελμα μας και θα ενημερώνεστε για όλες τις δραστηριότητες και ενέργειες του Συλλόγου.

Επικοινωνία
Σύλλογος Οικονομολόγων Λογιστών Νομού Θεσσαλονίκης
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΟΛΝΘ 23/03/2021 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΕΝΤΥΠΟΥ "Ε3"
PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator
Τρίτη, 23 Μάρτιος 2021 12:12

Προς: τον διοικητή της ΑΑΔΕ κ. Πιτσιλή Γεώργιο

Κοινοποίηση: Yπουργό οικονομικών κ. Σταικούρα Χρήστο
                      Υφυπουργό οικονομικών κ.. Βεσυρόπουλο Απόστολο

Θέμα: Διόρθωση – Επανασχεδιασμός του Φορολογικού Εντύπου Ε3 (Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα)

Κύριε Διοικητή της ΑΑΔΕ

Όσες οντότητες αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα συνυποβάλλουν με τις εμπρόθεσμες και εκπρόθεσμες αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις, με τα έντυπα «Ε1» (Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος φυσικών προσώπων) και «Ν» (Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων) και το έντυπο-δήλωση Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχειρηματική δραστηριότητα, το γνωστό και ως έντυπο Ε3.

Στις αρχές του έτους 2018 η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), προχώρησε στον ανασχεδιασμό του εντύπου Ε3, προκειμένου αυτό να προσαρμοστεί στις διατάξεις περί ελληνικών λογιστικών προτύπων, καθώς και για να αποτυπωθούν σε αυτό με πληρέστερο τρόπο τα αποτελέσματα και το σύνολο των οικονομικών πληροφοριών των υπόχρεων, στην υποβολή του, οντοτήτων .

Σήμερα το υπόψη έντυπο-δήλωση, ο ανασχεδιασμός του οποίου ξεκίνησε ως μία ακόμη μεταρρύθμιση, απαιτεί από τις υπόχρεες στην υποβολή του οντότητες να συμπληρώσουν πληροφορίες που είτε:
α) είναι στην διάθεση της διοίκησης και απλά ζητούνται εκ νέου χωρίς λόγο,
β) είτε δεν έχουν καμία λογική και δεν προκύπτουν από τα τηρούμενα λογιστικά βιβλία.
γ) είτε δεν προσφέρουν καμία χρησιμότητα από φορολογικής απόψεως.
δ) είτε δεν υφίστανται λόγω αλλαγής του νομοθετικού πλαισίου.

Ειδικότερα κατά την συμπλήρωση του εντύπου Ε3 αναζητούνται:

Α. Πληροφορίες που ζητούνται ενώ υπάρχουν και έχουν καταγραφεί από την διοίκηση, είτε δεν υφίστανται.

• Επαγγελματικοί Λογαριασμοί
• Ενεργά τερματικά POS
• Απασχολούμενο προσωπικό (οι εργοδότες-οντότητες διαβιβάζουν δηλώσεις ανά μήνα για το προσωπικό τους στα πλαίσια συμμόρφωσης τους με την φορολογική και την ασφαλιστική νομοθεσία.
• Στοιχεία Μετόχων Ανωνύμων Εταιρειών μη εισηγμένων, όταν με το άρθρο 40 του Ν 4548/18, αυτές έπαψαν να υφίστανται.

Β. Πληροφορίες που δεν προκύπτουν από τα τηρούμενα βιβλία και δεν είναι δυνατό να προκύψουν μια και δεν έχουν λογική.

Συγκεκριμένα ζητούνται από τις υπόχρεες οντότητες να αναλύσουν τα έσοδα και τα έξοδα τους σε τέσσερις ομάδες δραστηριοτήτων (Εμπορική Δραστηριότητα, Παραγωγική Δραστηριότητα, Αγροτική-Βιολογική Δραστηριότητα και Παροχής υπηρεσιών).
Στην περίπτωση λοιπόν που υφίστανται περισσότερες της μιας δραστηριότητες, είναι αναγκαίο ως διαδικασία να ξεχωρίσουν και επιμεριστούν έσοδα και έξοδα.
Όσον αφορά τα έσοδα της κάθε δραστηριότητας ή και τις αγορές των εμπορευμάτων και των υλικών όλα είναι κατανοητά. Επίσης και τα έξοδα που επιβαρύνουν την εμπορική δραστηριότητα, την παραγωγή, την αγροτική δραστηριότητα, ή το κόστος παροχής υπηρεσιών.
Εκείνο που δεν είναι λογικό και προκαλεί απίστευτη ταλαιπωρία στα λογιστήρια είναι ο επιμερισμός εσόδων ή εξόδων που δεν επιμερίζονται, με αποτέλεσμα ο καθένας να κάνει στην κυριολεξία ότι θέλει χωρίς καμία λογική.
Ζητείται να επιμερίσουμε στις παραπάνω δραστηριότητες ενδεικτικά ποσά από:

ΕΣΟΔΑ
• έσοδα από τόκους,
• έσοδα από συμμετοχές,
• έσοδα από συναλλαγματικές διαφορές,
• Κέρδη από πώληση παγίων,
• Έκτακτα – ασυνήθη έσοδα και κέρδη,
• έσοδα από αναστροφή προβλέψεων,
• Πωλήσεις Παγίων
• Επιδοτήσεις – επιχορηγήσεις
• κ.α.λ.

ΕΞΟΔΑ
• Χρεωστικοί τόκοι,
• Προβλέψεις,
• Συναλλαγματικές διαφορές,
• Ζημίες από πώληση παγίων,
• Εξοδα για Πρόστιμα,
• Εκτακτα- συνήθη έξοδα,
• Αγορές παγίων,
• κ.α.λ.

Από την φύση των παραπάνω κονδυλίων είναι κατανοητό σε όσους ασχολούνται με την τήρηση λογιστικών βιβλίων, ότι τα δεδομένα αυτά δεν αναλύονται και δεν επιμερίζονται με κανένα ορθολογικό τρόπο παρά, μόνο με υποκειμενικές παραδοχές που σε πολλές περιπτώσεις κινούνται σε μια γκρίζα περιοχή (τις παραδοχές αυτές στα λογιστήρια συνήθως τις αποκαλούμε «αλχημείες»).
Πουθενά στη λογιστική επιστήμη δεν αναλύονται τέτοιες πληροφορίες (ΔΛΠ14 – Πληροφόρηση ανά τομέα).
Επιπροσθέτως στους βοηθητικούς πίνακες του υποπίνακα Ζ για την ανάλυση εσόδων και εξόδων ζητείται να γίνει ανάλυση των δαπανών χωρίς ορθολογικά κριτήρια (πχ ποια η χρησιμότητα της αναλυτικής αναγραφής των δαπανών για ηλεκτρική ενέργεια, τηλεφωνικές υπηρεσίες ή ύδρευση;).
Το ίδιο ισχύει και με τον κωδ."023" της 1ης σελίδας του εντύπου, όπου ζητείται από την οντότητα να επιμερίσει τα έσοδά της ανά ΚΑΔ, δηλαδή ανάλωση επιπλέον άσκοπων εργατοωρών για καθαρά σκοπούς στατιστικής παρά φορολογικής πληροφόρησης.

Από τα ως άνω εκτεθέντα προκύπτει ότι ο σκοπός της αποτυπώσεως με πληρέστερο τρόπο των αποτελεσμάτων και του συνόλου των οικονομικών πληροφοριών των υπόχρεων, στην υποβολή του υφιστάμενου εντύπου Ε3, δεν εξυπηρετείται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Σε συνέχεια των παρατηρήσεων μας και υπό την παραδοχή ότι ένας από τους σκοπούς της εφαρμογής MyData είναι να συγκεντρώσει τις πληροφορίες για την αυτόματη συμπλήρωση του εντύπου Ε3, γίνεται σαφές πως προσπαθούμε να φτιάξουμε ένα νέο σύστημα που:
1. Θα συγκεντρώσει πληροφορίες μη αξιοποιήσιμες για ένα «προβληματικό» έντυπο.
2. Πληροφορίες που η συγκέντρωσή τους δεν προκύπτει από αξιόπιστα κοινά αποδεκτό τρόπο ανάλυσης και που για να προκύψουν ταλαιπωρούνται αδικαιολόγητα όσοι ασχολούνται με την συμπλήρωση των δεδομένων που απαιτεί το έντυπο αυτό.

Επομένως τώρα που θα επανασχεδιαστεί το έντυπο ώστε να δεχτεί τα κονδύλια της νέας κατάστασης (βλ. Επιδοτήσεις, ενισχύσεις, συμψηφισμοί κτλ,), είναι ευκαιρία ο επανασχεδιασμός του να γίνει με απλότητα, λιτότητα και κυρίως λογική σειρά. Ζητούμε λοιπόν τον επανασχεδιασμό του Εντύπου αυτού και την αφαίρεση όλων όσων χωρίς ιδιαίτερο σοβαρό λόγο και αιτία ταλαιπωρούν τις υπόχρεες σε υποβολή του Ε3 οντότητες, αλλά και τους συναδέλφους λογιστές που ασχολούνται με την συμπλήρωση και υποβολή αυτού του εντύπου.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                                             Η Γενική Γραμματέας

ΜΗΤΟΛΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ                                                          ΑΜΟΙΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 23 Μάρτιος 2021 13:04
 
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΟΛΝΘ 18/03/2021
PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator
Πέμπτη, 18 Μάρτιος 2021 10:41

Θεσσαλονίκη, 18-03-2021


ΠΡΟΣ
Υπουργό Οικονομικών κ. Χρήστο Σταϊκούρα
Υφυπουργό Οικονομικών Βεσυρόπουλο Απόστολο
Κοινοποίηση
Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. κ. Πιτσιλή Γεώργιο


ΘΕΜΑ: Πρόστιμα για παραβάσεις μη τήρησης λογιστικών αρχείων και μη διαφύλαξης φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (ΦΗΜ) και φορολογικών μνημών και αρχείων που δημιουργούν οι ΦΗΜ.


Κύριοι Υπουργοί
Κύριε Διοικητά


Με την παρ.2 του άρθρου 101 του Ν.4714/2020 προστέθηκε το άρθρο 54Ε στον Ν.4174/2013 (ΦΕΚ Α΄148/31-07-2020).
Το άρθρο αυτό αναφέρεται σε κυρώσεις για παραβάσεις μη τήρησης λογιστικών αρχείων και μη διαφύλαξης φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών (ΦΗΜ) και φορολογικών μνημών και αρχείων που δημιουργούν οι ΦΗΜ, και προβλέπει πρόστιμο ίσο με το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) επί των εσόδων της από επιχειρηματική δραστηριότητα για κάθε ελεγχόμενο έτος για το οποίο διαπιστώνονται τα ανωτέρω.

Η εφαρμογή της ως άνω διατάξεως στην πράξη παρουσιάζει τα παρακάτω προβλήματα:
- Θεσπίζεται πρόστιμο που είναι εξοντωτικό για επιχειρήσεις που υποπίπτουν στις συγκεκριμένες παραβάσεις, θυμίζοντας τα πρόστιμα περασμένων εποχών.
- Ορίζεται ότι «Το πρόστιμο της παρούσας περίπτωσης δεν επιβάλλεται, εφόσον η μη τήρηση ή ενημέρωση δεν επηρεάζει τη συμμόρφωση με τις φορολογικές υποχρεώσεις και την υποβολή φορολογικών δηλώσεων ή εφόσον με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο είναι δυνατός ο προσδιορισμός της φορολογητέας ύλης και των αντίστοιχων φορολογικών υποχρεώσεων», αλλά δεν διευκρινίζεται με ποιον τρόπο θα γίνει η απόδειξη αυτού.
- Δεν προβλέπεται τίποτα για τις περιπτώσεις απώλειας ΦΗΜ, καθώς μετά την απαλλαγή χρήσης ΦΗΜ από την ΠΟΛ.1002/2014, επτά έτη μετά, υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις και οι επιχειρήσεις λειτουργούν με την απειλή του αφανισμού τους.
- Προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου, έκδοση απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (μέχρι σήμερα, οκτώ μήνες μετά την ψήφιση των διατάξεων δεν έχει εκδοθεί σχετική απόφαση).
- Γενικά στην πρακτική νομοθέτησης ασαφών και δυσερμήνευτων διατάξεων που σκοπό έχουν πρώτα απ' όλα να τιμωρήσουν, ακόμα και με κλείσιμο επιχειρήσεις για παραβάσεις, που ενδεχομένως σε πολλές περιπτώσεις να είναι εντελώς τυπικές (π.χ. απώλεια ΦΗΜ), έρχεται να προστεθεί η αδράνεια της Φορολογικής Διοίκησης που δεν μεριμνά για τη διευκρίνιση και ερμηνεία των ψηφισθέντων.

Ωστόσο το ζητούμενο δεν είναι η πρόβλεψη εξωπραγματικών και εξοντωτικών ποινών, αλλά η επιβολή κυρώσεων που να είναι και διαχειρίσιμες από τις επιχειρήσεις, αλλά και εισπράξιμες από τις φορολογικές αρχές.

Υπό το πρίσμα αυτό και με στόχο τόσο την επίλυση ενός προβλήματος που απασχολεί τις επιχειρήσεις με την απώλεια πολλών παλαιών ΦΗΜ, όσο και την ενίσχυση της σχέσεως εμπιστοσύνης μεταξύ φορολογικής αρχής και φορολογούμενου, αιτούμαστε:

α) την εκλογίκευση των προστίμων του άρθρου 54Ε του Ν.4172/2013

β) την άμεση έκδοση ερμηνευτικής απόφασης που να εξαιρεί με σαφή τρόπο τις περιπτώσεις που δεν παρουσιάζουν αποφυγή φορολογητέας ύλης

γ) τη υποχρεωτική διαβούλευση του Υπουργείου Οικονομικών με τους φορείς όταν στις προθέσεις του είναι η ψήφιση διατάξεων με τόσο σοβαρές επιπτώσεις στη λειτουργία των επιχειρήσεων.

δ) ειδικά για την απώλεια ΦΗΜ προτείνουμε να δηλώνεται με την υποβολή υπεύθυνης δήλωσης από τις επιχειρήσεις. Εάν υπάρχει σημαντική παλαιότητα του ΦΗΜ – προτείνουμε τα 5 έτη παλαιότητας– τότε να μην υπάρχει πρόστιμο για την επιχείρηση.

Το πρόστιμο που θα προβλέπεται να ισχύει στο διπλάσιο του και να ενεργοποιείται σε περίπτωση που διαπιστωθεί η ανακρίβεια της υπεύθυνης δήλωσης από την πλευρά της επιχείρησης.

 

Με εκτίμηση,


Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                                                        Η Γενική Γραμματέας
ΜΗΤΟΛΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ                                                                     ΑΜΟΙΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 18 Μάρτιος 2021 10:48
 
Επιστολή διαμαρτυρίας ΣΟΛΝΘ σχετικά με επιβολή προστίμων για τηλεργασία
PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator
Τρίτη, 09 Μάρτιος 2021 13:49

Θεσσαλονίκη, 9/3/2021

ΠΡΟΣ

Τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

κ. Κωνσταντίνο Χατζηδάκη

Κοινοποίηση:
Γενική Γραμματέα Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών
Υποθέσεων κα Άννα Στρατινάκη και κα Γαρουφαλάκη αρμόδια της εγκυκλίου
Α.Π : 10221/239 4 - 3 -2021
Γενικό Διευθυντή Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ένταξης στην Εργασία του Υπουργείου
Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Κωνσταντίνο Αγραπιδά
Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ατομικών Ρυθμίσεων κα. Βασιλική Τσιώλη Προϊσταμένη
Διεύθυνσης Ένταξης στην Εργασία κα. Ειρήνη Καλαβρού

ΘΕΜΑ: Επιβολή προστίμων του ΣΕΠΕ σε λογιστικά γραφεία για τηλεργασία

Ένα από τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας COVID-19 είναι και η υποχρεωτική τηλεργασία, στον ιδιωτικό τομέα, στο μέγιστο δυνατό ποσοστό εφόσον συνάδει προς τη φύση των καθηκόντων ανεξαρτήτως αν αφορά ευάλωτη αυξημένου κινδύνου ομάδα. (εγκύκλιος 10221/239/04.03.2021)
Η Διοίκηση έχει υποχρέωση να εκδίδει εγκυκλίους με τις οποίες δίνονται σαφείς οδηγίες και κατευθύνσεις τόσο προς τους διοικουμένους , όσο και προς τα ελεγκτικά της όργανα. Ωστόσο η κρίσιμη φράση «εφόσον συνάδει» της παραπάνω εγκυκλίου δεν διασαφηνίζεται σε κανένα διοικητικό έγγραφο. Υποτίθεται πως οι περιφερειακές ελεγκτικές υπηρεσίες του Υπουργείου θα σταθμίζουν τα ειδικά δεδομένα κάθε υπόθεσης πριν προχωρήσουν στο ελεγκτικό τους έργο.
Στην πράξη διενεργούνται έλεγχοι σε λογιστικά γραφεία που απασχολούν ένα (1) εργαζόμενο και καλούνται οι συνάδελφοι να δώσουν εξηγήσεις (προφορικές και γραπτές) γιατί δεν έθεσαν σε υποχρεωτική τηλεργασία τον μοναδικό υπάλληλό τους.
Πέραν του «αστείου» των υποθέσεων αυτών, υπάρχει όμως και η ουσία και αυτή είναι το ζητούμενο σήμερα.
Με την παρούσα επιστολή διαμαρτυρόμαστε έντονα για τους ελέγχους που στοχεύουν στην επιβολή προστίμων σε λογιστικά γραφεία για το ζήτημα της τηλεργασίας.
Εμείς ως επαγγελματικός κλάδος βρεθήκαμε εξ αρχής στην πρώτη γραμμή και κληθήκαμε να υλοποιήσουμε πολλά μέτρα και μάλιστα σε ελάχιστο χρόνο. Μέτρα που αρκετές φορές ήταν παράλογα και αντιφατικά.
Ανταποκριθήκαμε επάξια στο ρόλο μας στηρίξαμε και συνεχίζουμε να στηρίζουμε την Οικονομία και την Κοινωνία, τις επιχειρήσεις και τους εργαζομένους.
ΔΕΝ ΘΕΩΡΟΥΜΕ ότι είμαστε το κέντρο του κόσμου, ΔΕΝ ΑΝΕΧΟΜΑΣΤΕ όμως και να μας τιμωρείτε με την επιβολή προστίμων που αφορούν την εκτέλεση της εργασίας μας.
ΦΤΑΝΕΙ πια με το κυνήγι του κλάδου μας με τα παράλογα πρόστιμα.
ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΎΟΥΜΕ την σωματική μας ακεραιότητα για να φέρουμε εις πέρας τις επείγουσες και απαιτητικές υποχρεώσεις και δυστυχώς φτάνει στο σημείο ο λογιστής να «ευθύνεται» για κάθε καθυστέρηση ή λάθος και να διακινδυνεύει με την επιβολή εις βάρος του παράλογων προστίμων.
ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ (ΟΧΙ ΣΤΑ ΛΟΓΙΑ ΑΛΛΑ ΕΜΠΡΑΚΤΑ).
Σας καλούμε να σταματήσετε τις παράλογες πρακτικές των περιφερειακών ελεγκτικών οργάνων του Υπουργείου σας.

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                                                            Η Γενική Γραμματέας

ΜΗΤΟΛΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ                                                                           ΑΜΟΙΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 09 Μάρτιος 2021 13:56
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ
PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator
Σάββατο, 13 Φεβρουάριος 2021 11:49

Το Δ.Σ. του Σ.Ο.Λ.Ν.Θ. προσκαλεί όλα τα μέλη του Συλλόγου σε διαδικτυακή συνάντηση, μέσω ZOOM, για να συζητηθούν διάφορα επίκαιρα θέματα και προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος, την Τετάρτη 17/2/2021 και ώρα 18.00.
Παρακαλούμε οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν συμμετοχή στέλνοντας το EMAIL στο οποίο επιθυμούν να σταλεί το link της εν λόγω σύνδεσης.

Με εκτίμηση,
Γραμματεία ΣΟΛΝΘ
2310513875
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΟΛΝΘ 28/01/2021
PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator
Πέμπτη, 28 Ιανουάριος 2021 14:17

 

ΠΡΟΣ:


1) Υφυπουργό Οικονομικών κ. Απόστολο Βεσυρόπουλο

2) Διοικητή ΑΑΔΕ κ. Γεώργιο Πιτσιλή

ΘΕΜΑ: Αίτημα για παράταση της προθεσμίας «Υποβολή αίτησης αναστολής Φ.Π.Α. στα νεόδμητα ακίνητα με άδειες εκδοθείσες μέχρι και τις 30.6.2020»

Kύριε Υπουργέ
Κύριε Διοικητά

Με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 4646/2019 (ΦΕΚ Α 201), τροποποιήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 6, 30, 33, 36, 38 του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) εισάγοντας προαιρετικό καθεστώς αναστολής ΦΠΑ στα ακίνητα του άρθρου 6 του νόμου αυτού.

Με την εγκύκλιο Ε.2006/24.01.2020 δόθηκαν «Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 39 του ν. 4646/12-12-19 περί αναστολής του ΦΠΑ στα ακίνητα» και με την Α.1012/24.01.2020 απόφαση ορίσθηκε η «Διαδικασία χορήγησης αναστολής εφαρμογής ΦΠΑ στα ακίνητα, σύμφωνα με την παρ. 4α του άρθρου 6 του Κώδικα ΦΠΑ».

Η διαδικασία μεταξύ άλλων, ορίζει την υποβολή αίτησης εντός 6 μηνών από την απόφαση, προθεσμία που παρατάθηκε έως τις 31.12.2020.
Ορίζει επίσης την υποβολή έκτακτης δήλωσης για την απόδοση του ΦΠΑ εισροών, που αναλογεί στα αδιάθετα ακίνητα που μπαίνουν στο καθεστώς αναστολής του ΦΠΑ.

Με δεδομένο ότι η πανδημία του κορωνοϊού δεν επέτρεψε στις οικοδομικές επιχειρήσεις να λειτουργήσουν επαρκώς και να εξετάσουν τα οφέλη της αναστολής, ενώ παράλληλα η αξία του ΦΠΑ που θα πρέπει να επιστραφεί με την διαδικασία της έκτακτης δήλωσης λειτούργησε και λειτουργεί αποτρεπτικά μια και η πανδημία δημιούργησε και συντηρεί ασφυκτικές συνθήκες ρευστότητας των επιχειρήσεων αιτούμαστε την δυνατότητα υποβολής της σχετικής αίτησης που προβλέπεται στην απόφαση Α.1012/24.01.2020 μέχρι την 31/12/2021 τουλάχιστον.

Άλλωστε η περίοδος αναστολής με βάση το νόμο επεκτείνεται έως την 31.12.2022 οπότε οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να κάνουν χρήση των ανωτέρω διατάξεων έχουν το χρονικό περιθώριο πραγματοποιήσουν πωλήσεις αδιάθετων ακινήτων τους υπό το καθεστώς αναστολής ΦΠΑ.

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                                                              Η Γενική Γραμματέας

ΜΗΤΟΛΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ                                                                          ΑΜΟΙΡΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 28 Ιανουάριος 2021 14:23
 
Σελίδα 6 από 1135