Σεμινάρια
Ημερίδα 14-6-2017

solnth23-5-2017

 
ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Ο Σύλλογος Οικονομολόγων Λογιστών Νομού Θεσσαλονίκης

διοργανώνει

Επίκαιρο Φορολογικό Σεμινάριο

στη Θεσσαλονίκη

το Σάββατο 1 Απριλίου 2017

 

με θεματολογία:

Όλες οι αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος Φ.Π. και Ν.Π.

και Νομικών Οντοτήτων

που αφορούν τις δηλώσεις του φορολογικού έτους 2016

Όλες οι αλλαγές που ισχύουν από την 1/1/2017 και μετά τον Ν. 4446/2016

 

Εισηγητής: κ. Κορομηλάς Γεώργιος,

Λογιστής-Φοροτεχνικός, Συγγραφέας Φορολογικών βιβλίων, Πρόεδρος Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών

 
ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΤΑ ΕΛΠ

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ ΕΛΠ

 

Ο Σύλλογος Οικονομολόγων Λογιστών Νομού

 

Θεσσαλονίκης

διοργανώνει

Επίκαιρο Σεμινάριο

με θέμα

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ ΜΕ

ΤΑ  Ε.Λ.Π.

ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

στη Θεσσαλονίκη

το Σάββατο 18 Μαρτίου 2017

 

Θεματολογία:

Κλείσιμο χρήσης  της 31/12/2016

Σύνταξη φορολογικών δηλώσεων (Ν. 4172/2013) και οικονομικών καταστάσεων (Ν. 4308/2014)

Λογιστική βάση σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. (ενσώματα και άυλα πάγια, μισθώσεις, αποθέματα, απαιτήσεις, προβλέψεις, συμμετοχές, υπόλοιπα σε Ξ.Ν., επιχορηγήσεις παγίων, εγγραφές τέλους χρήσεως)

Φορολογική βάση σύμφωνα με τον Ν. 4172/2013 (εκπιπτόμενες και μη εκπιπτόμενες δαπάνες, παροχές σε είδος, επισφαλείς απαιτήσεις, φορολογικές αποσβέσεις)

Λογιστικές εγγραφές με τα Ε.Λ.Π. (Παράρτημα Γ, Ν. 4308/2014)

 

Εισηγητήςκ. Ερκέκογλου ΕλευθέριοςΟρκωτός Ελεγκτής Λογιστής

 

 

 
ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

     ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

 

Ο Σύλλογος Οικονομολόγων Λογιστών Νομού

Θεσσαλονίκης

διοργανώνει

Επίκαιρο Σεμινάριο

για την εφαρμογή του

Ασφαλιστικού και Συνταξιοδοτικού

Συστήματος

σύμφωνα με τον Ν. 4387/2016

στη Θεσσαλονίκη

το Σάββατο 4 Μαρτίου 2017

 

Θεματολογία:

ΝΕΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΤΟΝ Ν. 4387/2016 / ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΥΚΛΙΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ / ΥΠΟΧΡΕΟΙ ΣΕ ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

 ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΟΝΤΟΤΗΤΩΝ / ΜΙΣΘΩΤΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ / ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ «ΜΠΛΟΚΑΚΙΑ» / ΑΓΡΟΤΕΣ /  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ / ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ / ΕΝΙΑΙΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΙΣΦΟΡΩΝ & ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ / ΤΕΚΜΑΡΤΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

Εισηγητήςκ. Λιάζος Παλαιολόγος,

Οικονομολόγος – Φοροτεχνικός, Σύμβουλος Εργασιακών & Φορολογικών


 

 
ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ

Ο Σύλλογος Οικονομολόγων Λογιστών Νομού

 

Θεσσαλονίκης

 

Διοργανώνει

 

Επίκαιρο Σεμινάριο

 

για όλες τις αλλαγές στο

 

Ασφαλιστικό και Συνταξιοδοτικό

 

Σύστημα

 

σύμφωνα με τον Ν. 4387/2016

 

στη Θεσσαλονίκη

 

το Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2016

 

Θεματολογία:

ΕΝΙΑΙΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΕΦΚΑ) / ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ / ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ / ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ / ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ / ΧΡΟΝΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ / ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ  ΚΛΑΔΟΥ ΣΥΝΤΑΞΗΣ / ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΦΚΑ ΚΛΑΔΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ / ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ / ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ / ΕΠΙΚΑΙΡΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ

Εισηγητήςκ. Λιάζος Παλαιολόγος,

Οικονομολόγος – Φοροτεχνικός, Σύμβουλος Εργασιακών & Φορολογικών

 

 
Σελίδα 2 από 13