Την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

ΠΡΟΣ

Την Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης

και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

κα Αχτσιόγλου Έφη

Κοινοποίηση:

1. Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Φωτίου Θεανώ

2. Γεν. Γραμματέα Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κ. Νεφελούδη Ανδρέα
       
ΘΕΜΑ:  Υποβολή  εντύπου ανάθεσης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας.

Κα Υπουργέ

 

 

            Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 32126/1463 του 2018 (ΦΕΚ 2404, Β/25-6-2018) όλες οι παλαιές αναθέσεις καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας, οι οποίες δεν έχουν υποβληθεί στο portal του ΟΠΣ ΣΕΠΕ λήγουν αυτοδικαίως στις 1/4/2019 και ώρα 13:00.

Ως εκ τούτου μέχρι αυτή την ώρα της ανωτέρω καταληκτικής ημερομηνίας πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής του εντύπου ανάθεσης καθηκόντων ΤΑ κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας απόφασης.

Επειδή την περίοδο αυτή τόσο οι επιχειρήσεις, όσο και τα λογιστικά γραφεία που τις εξυπηρετούν αντιμετωπίζουν μεγάλο φόρτο εργασίας και προς αποφυγή υπέρμετρης ταλαιπωρίας τους θεωρούμε αναγκαία την παράταση της προθεσμίας που θέτει η ως άνω απόφαση έως και την 30-04-2019.

          Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                     Η Γενική Γραμματέας        

       ΜΗΤΟΛΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ                                  ΑΜΟΙΡΙΔΟΥ  ΜΑΡΙΑ