Από το ΕΛΛΑΔΑ: MIA ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 2018

1.3 Φορολογική πολιτική

Στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ανάπτυξη, η φορολογική πολιτική θα συμβάλει στην προσέλκυση

παραγωγικών επενδύσεων και στην αύξηση της παραγωγικότητας μέσω της σταδιακής μείωσης της

φορολογικής επιβάρυνσης τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για την εργασία, καθώς και μέσω της

καθιέρωσης σταθερού φορολογικού καθεστώτος για την ενίσχυση των ξένων και των εγχώριων

επενδύσεων.

Η σταδιακή μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης θα διευκολύνει τις επενδύσεις σε εξαγωγικούς τομείς

της οικονομίας και θα οδηγήσει στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης με πολλά μακροοικονομικά και

φορολογικά οφέλη. Η μείωση της φορολογίας εταιρειών θα έχει άμεση επίδραση στην κερδοφορία των

επιχειρήσεων και θα στοχεύει στην παροχή βοήθειας στις εγχώριες επιχειρήσεις και στην προσέλκυση

άμεσων ξένων επενδύσεων. Η σταδιακή μείωση της φορολογίας, η οποία συμπληρώνεται από την

παραγωγικότητα και τα επενδυτικά κίνητρα για την εργασία και τις επιχειρήσεις αντιστοίχως, θα

συνεισφέρει ανάλογα στη μελλοντική οικονομική ανάπτυξη.