Ένταξη αγροτών στους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες

Αθήνα, 27/10/2017
Αριθμ. Πρωτ.: 24/105965/27-10-2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αχαρνών 2, 101 76 Αθήνα, Τηλ. 210-2124331,
Fax : 210-2124524

Δ/νση Κοιν/κού Ελέγχου
Τμήμα Ερωτήσεων και ΑΚΕ

ΘΕΜΑ: «Ένταξη αγροτών στους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες»

 Απαντώντας στην παραπάνω Ερώτηση που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Κ. Καραμανλής, σας πληροφορούμε τα εξής:

Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 3874/2010 (Α'151), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 65 του ν. 4389/2016 (Α'94):
«α) Επαγγελματίας αγρότης είναι το ενήλικο φυσικό πρόσωπο που έχει δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, εφόσον πληροί σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
αα) Είναι κάτοχος αγροτικής εκμετάλλευσης.
αβ) Ασχολείται επαγγελματικά με αγροτική δραστηριότητα στην εκμετάλλευσή του τουλάχιστον κατά 30% του συνολικού ετήσιου χρόνου εργασίας του.
αγ) Λαμβάνει από την απασχόλησή του σε αγροτική δραστηριότητα το 50% τουλάχιστον του συνολικού ετήσιου εισοδήματός του και
αδ) Είναι ασφαλισμένος ο ίδιος και η αγροτική του εκμετάλλευση, όπου απαιτείται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
αε) Τηρεί λογιστικά βιβλία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
»

Κατά τα λοιπά, αρμόδιο να απαντήσει είναι το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προς το οποίο κοινοποιείται το παρόν έγγραφό μας με αντίγραφο της Ερώτησης.

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ