Ταχεία διευθέτηση μικροοφειλών με τον νόμο Κατσέλη

Αρ.Πρ. 99174
Ταχεία διευθέτηση μικροοφειλών με τον νόμο Κατσέλη

Αθήνα 15.9.2017
Αρ.Πρ. 99174

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ
Γραφείο Ειδικού Τομεακού Γραμματέα
Ταχ. Δ/νση: Θηβών 196 -198
ΤΚ 182 33 Αγ. Ιωάννης Ρέντη
Πληροφορίες: Ειρήνη Κουγιουμτζέλη
Τηλ. :2132125601 & 642

Προς:

Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης Αυτοτελές Τμήμα Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Θέμα: «Απάντηση στην υπ'αρίθμ. πρωτ.: 8194/22-8-2017 ερώτηση που κατατέθηκε από τον Βουλευτή κ. I. Λαγό»

Σε απάντηση του ανωτέρω σχετικού ερωτήματος σας ενημερώνουμε ότι:Με τον αναθεωρημένο «νόμο Κατσέλη» («νόμο Σταθάκη») κατ' έτος 2015, οι σημαντικότερες βελτιωτικές παρεμβάσεις που επήλθαν, ως προς την ταχύτητα εκδίκασης των υποθέσεων και την ευρύτερη προστασία των υπερχρεωμένων νοικοκυριών, είναι οι εξής:

1)    Με την παρ. 4 του άρθρου 2 της υποπ. Α.4 του άρθρου 2 του ν.4336/2015 ορίζεται ότι:

«4. Εντός τεσσάρων (4) μηνών από της ενάρξεως της ισχύος του ν.4336/2015, δηλαδή από την 14/8/2015, κάθε διάδικος δύναται να ζητήσει με κλήση, ατελώς, να επαναπροσδιοριστεί υπόθεση που είχε προσδιοριστεί πέραν της τριετίας από της ενάρξεως της ισχύος του παρόντος νόμου, σε συντομότερη δικάσιμο. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας, επαναπροσδιορίζεται αυτεπαγγέλτως εντός τριετίας από της ενάρξεως της ισχύος του ν.4336/2015 το σύνολο των υποθέσεων, οι οποίες έχουν ήδη προσδιοριστεί πέραν της τριετίας. Ο ορισμός συντομότερης δικασίμου γίνεται ατελώς για τον αιτούντα.»

2)    Με την παρ. 7 του άρθρου 1 της υποπαρ,Α.4 του άρθρου 2 του ν.4336/2015 αντικαταστάθηκε η παρ.5 του άρθρου 4 του «ν.Κατσέλη». ως εξής:

«5. Η δικάσιμος για τη συζήτηση της αίτησης του οφειλέτη προσδιορίζεται υποχρεωτικώς εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της κατάθεσής της. Με την ολοκλήρωση της κατάθεσης της αίτησης προσδιορίζεται επίσης η ημέρα επικύρωσης, κατά την οποία είτε επικυρώνεται ο ενδεχόμενος προδικαστικός συμβιβασμός από τον Ειρηνοδίκη είτε συζητείται ενδεχόμενο αίτημα για την έκδοση προσωρινής διαταγής.

Η ημέρα επικύρωσης προσδιορίζεται υποχρεωτικώς εντός δύο (2) μηνών από την ολοκλήρωση της κατάθεσης της αίτησης. Η ημέρα συζήτησης της αιτήσεως του άρθρου 5α προσδιορίζεται υποχρεωτικώς εντός δύο (2) μηνών από την ολοκλήρωση της κατάθεσης της αίτησης. Μέχρι την ημέρα της επικύρωσης ή της συζήτησης της αναστολής ή της συζήτησης της αιτήσεως του άρθρου 5α απαγορεύεται η λήψη καταδιωκτικών μέτρων κατά του οφειλέτη όσον αφορά τις απαιτήσεις των πιστωτών που έχουν περιληφθεί στην αίτηση του και η μεταβολή της πραγματικής  και νομικής κατάστασης της περιουσίας του.»

3)    Με την παρ. 13 του άρθρου 1 της υποπαρ.Α.4 του άρθρου 2 του ν.4336/2015 προστέθηκε το άρθρο 5° για την ταχεία διευθέτηση μικροοφειλών, όπου προβλέπεται ότι:
«1. Εφόσον ο οφειλέτης αποδεικνύει σωρευτικός ότι:
α) κατά την ημέρα υποβολής της αίτησης και της επικύρωσης δεν διαθέτει οποιαδήποτε ακίνητη περιουσία και δεν έχει προβεί σε πράξη διάθεσης ακίνητης περιουσίας κατά την τελευταία τριετία πριν από την κατάθεση της αίτησης,
β) τα λοιπά περιουσιακά στοιχεία του είτε ως δικαιούχου είτε ως συνδικαιούχου συμπεριλαμβανομένων των καταθέσεων του σε πιστωτικό ιδρύματα δεν υπερβαίνουν σε αξία το ποσό των χιλίων (1.000) ευρώ,
γ) οι οφειλές που περιλαμβάνονται στην αίτηση του κατά το άρθρο 4 παράγραφος 1 του παρόντος νόμου συνιστούν το σύνολο των υποχρεώσεων του οφειλέτη,
γ) το ύψος των υπό β' οφειλών του δεν υπερβαίνει τις είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, συμπεριλαμβανομένων τόκων, εξόδων και πάσης φύσεως προσαυξήσεων
δ) οι περιλαμβανόμενες στην αίτηση οφειλές δεν είναι εξαιρετέες από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 1,
ε) δεν υπάρχουν εμπραγμάτως ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ασφαλισμένοι πιστωτές,
στ) τα πάσης φύσεως εισοδήματα του οφειλέτη καθ' όλη τη διάρκεια του τελευταίου έτους πριν από την ημέρα της επικύρωσης είναι μηδενικά και
ζ) είναι συνεργάσιμος σύμφωνα με τον Κώδικα Δεοντολογίας που θεσπίστηκε με Απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος, ο ειρηνοδίκης δύναται κατόπιν σχετικού αιτήματος του οφειλέτη και εφόσον οι δανειστές που περιλαμβάνονται στην αίτηση δεν αμφισβητούν, κατά το χρόνο της συζήτησης της αιτήσεως τη συνδρομή των ανωτέρω προϋποθέσεων, να διατάξει, δικάζοντας κατά την διαδικασία της εκούσιας δικαιοδοσίας, την προσωρινή απαλλαγή του οφειλέτη από τα χρέη που περιλαμβάνονται στην αίτηση.»

4)    Επί του παρόντος, η Κυβέρνηση μελετάει εκ νέου τις διαδικασίες του ν.Κατσέλη και σύντομα θα υλοποιήσει και νέες βελτιωτικές κινήσεις, οι οποίες στοχεύουν τόσο στην επιτάχυνση των διαδικασιών όσο και στην επέκταση της σχετικής προστασίας της πρώτης κατοικίας, ειδικά για όσους οφειλέτες έχουν ιδιαίτερα προβλήματα. Παράλληλα θα εισάγει νέες διαδικασίες που θα αποκλείσουν τους στρατηγικούς κακοπληρωτές».

5)    Επιπλέον, να σημειωθεί ότι έχουν ήδη υλοποιηθεί δράσεις επιτάχυνσης των δικαστικών διαδικασιών, όπως πρόσληψη νέων δικαστών και εκπαίδευση αυτών, καθώς και εισαγωγή αποκλειστικών πινακίων εκδίκασης υποθέσεων του ν.Κατσέλη, ζητήματα για τα οποία βεβαίως μπορούν να παρασχεθούν περισσότερες πληροφορίες από το Υπουργείο Δικαιοσύνης, το οποίο είναι αρμόδιο και για την επιβεβαίωση του αριθμού των εκκρεμών υποθέσεων, όσο και για το χειρισμό ζητημάτων ροής υποθέσεων.