Καλώς ήρθατε στον Σύλλογο Οικονομολόγων Λογιστών Νομού Θεσσαλονίκης

Σκοπός του Συλλόγου είναι η συσπείρωση των συναδέλφων με στόχο την κατοχύρωση, προαγωγή και προστασία των οικονομικών, κοινωνικών και επαγγελματικών συμφερόντων τους, η ανάπτυξη πνεύματος συναδελφικής αλληλεγγύης και αμοιβαίας υποστήριξης, ο καθορισμός κανόνων επαγγελματικής δεοντολογίας και συμπεριφοράς, η ανύψωση του κύρους των οικονομολόγων – λογιστών - φοροτεχνικών καθώς και η επιμόρφωσή τους.

Εδώ θα βρείτε χρήσιμες πληροφορίες που αφορούν το επάγγελμα μας και θα ενημερώνεστε για όλες τις δραστηριότητες και ενέργειες του Συλλόγου.

Επικοινωνία
Σύλλογος Οικονομολόγων Λογιστών Νομού Θεσσαλονίκης
Καθορισμός ωρών εβδομαδιαίας εργασίας, προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. και ωρών εισόδου του κοινού στις δημόσιες υπηρεσίες
PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator
Παρασκευή, 12 Αύγουστος 2011 03:12

Αριθ. πρωτ.: ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/15884/10.8.2011
Καθορισμός ωρών εβδομαδιαίας εργασίας, προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. και ωρών εισόδου του κοινού στις δημόσιες υπηρεσίες

Αθήνα, 10 Αυγούστου 2011
ΔΙΑΔΠ/Φ.Β.1/15884

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Βασ. Σοφίας 15
Ταχ. Κώδικας: 106 74 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες:Ελ. Κοντομηνά
Τηλέφωνο: 2131313 126
2131313 163
FAX: 210 3389139
e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

ΘΕΜΑ: Καθορισμός ωρών εβδομαδιαίας εργασίας, προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ. και ωρών εισόδου του κοινού στις δημόσιες υπηρεσίες.

I. ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ ΝΕΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι με το

άρθρο 41 του ν. 3979/2011 (Α΄138) «Για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» αντικαταστάθηκε η παράγραφος 5 του άρθρου 1 του ν.1157/1981 (Α΄126) και ο χρόνος εβδομαδιαίας εργασίας αυξήθηκε από τις τριάντα επτά και μισή (37 και ½) ώρες στις (40) σαράντα.

1. Πεδίο εφαρμογής του νέου ωραρίου

α) Ο νέος αυτός εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας αφορά τους μόνιμους υπαλλήλους και το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των υπηρεσιών του Δημοσίου, (δηλ. των Υπουργείων, των Γενικών και Ειδικών Γραμματειών, των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, των Ανεξάρτητων Αρχών κ.λπ.), των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού (δηλ. Δήμων και Περιφερειών) και των λοιπών Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, καθώς και τις κατηγορίες προσωπικού υπηρεσιών και φορέων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα που ακολουθούν το ωράριο αυτών.

β) Επίσης, αφορά τους μόνιμους υπαλλήλους και το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των ανωτέρω υπηρεσιών και φορέων οι οποίοι απασχολούνται σε υπηρεσίες και φορείς που λειτουργούν σε 24ωρη βάση ή με τη μορφή εργοστασίου ή εργοταξίου ή συνεργείου ή που επιτελούν εργασίες υπαίθρου.

γ) Η ανωτέρω ρύθμιση επεκτείνεται και στους μόνιμους υπαλλήλους και το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των κλάδων ή ειδικοτήτων ΠΕ Πληροφορικής, ΤΕ Πληροφορικής, ΔΕ Πληροφορικής ή Προσωπικού Η/Υ με ειδικότητα προγραμματιστών Η/Υ και Αυτοματισμού Η/Υ, των χειριστών Η/Υ και των χειριστών των μηχανών προετοιμασίας στοιχείων Η/Υ (διατρητικών-επαληθευτικών μηχανών ή μαγνητικών μέσων εισόδου στοιχείων), που υπηρετούν στις υπηρεσίες και φορείς της παρ. (α), ανεξάρτητα από το αν απασχολούνται σε Μηχανογραφικά Κέντρα ή Υπηρεσίες πληροφορικής ή σε υπηρεσίες που διαθέτουν συστήματα Η/Υ ή εξοπλισμό προετοιμασίας στοιχείων Η/Υ.

δ) Τέλος, ισχύει και για το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικό που υπηρετεί στους παιδικούς και βρεφικούς σταθμούς των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού των κλάδων ή ειδικοτήτων Νηπιαγωγών, Βρεφονηπιοκόμων και των συναφών κλάδων Κοινωνικών Λειτουργών, βοηθών Βρεφοκόμων-Παιδοκόμων και Αδελφών Νοσοκόμων, εφόσον ασκούν καθήκοντα των κλάδων ή των ειδικοτήτων Νηπιαγωγών ή Βρεφονηπιοκόμων.

Επισημαίνεται ότι η κατά τα ανωτέρω αύξηση των εβδομαδιαίων ωρών εργασίας δεν αποτελεί υπερωριακή ή άλλης μορφής πρόσθετη εργασία και δεν συνεπάγεται την αύξηση με οποιονδήποτε τρόπο των αποδοχών ή απολαβών ή των ειδικών επιδομάτων με οποιαδήποτε ονομασία.

Με τη ρύθμιση του
άρθρου 41 του ν. 3979/2011 καταργούνται η παρ. 4 του άρθρου 36 του Ν. 3584/2007 (Α’ 143), η παρ. 1 του άρθρου μόνου του Π.Δ. 588/1988 (Α’ 284), η παρ. 5 του άρθρου 1 της με αριθμό ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ./1692/27.6.2006 (Β΄769) υπουργικής απόφασης και η παρ. 5 του άρθρου 16 του Ν. 1400/1983 (Α΄156).

2. Σκοπός της νέας ρύθμισης


· Η ανάγκη εξίσωσης των ωρών εργασίας των εργαζομένων στον δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα, υπό τις παρούσες δημοσιονομικές και κοινωνικές συνθήκες.

· Η αύξηση της παραγωγικότητας των υπηρεσιών του δημοσίου και ειδικότερα αυτών που έρχονται σε άμεση και καθημερινή επαφή με το κοινό (πολίτες-επιχειρήσεις), που αποτελεί γενικευμένο αίτημα της κοινωνίας απέναντι στη δημόσια διοίκηση.

· Η κάλυψη υφιστάμενων υπηρεσιακών αναγκών και ως εκ τούτου ο περιορισμός της ανάγκης πρόσληψης επιπλέον προσωπικού.

3. Καθορισμός ωρών εργασίας, προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των λοιπών Ν.Π.Δ.Δ.

Κατ’ εξουσιοδότηση των παρ. 6 και 8 του άρθρου 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας “περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων” που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν.
1157/1981 και της παρ. 5 του άρθρου 8 του Ν.2880/2001 (Α΄9), εκδόθηκε η αριθμ. ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757/25.7.2011 (Β’ 1659) απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την οποία καθορίζεται σε νέα βάση το ωράριο λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών, των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των λοιπών ν.π.δ.δ. στο σύνολο της επικράτειας και κατ’ επιλογή των υπαλλήλων ως εξής:

(α) Ώρα προσέλευσης στις 07.00 και ώρα αποχώρησης στις 15.00
(β) Ώρα προσέλευσης στις 07.30 και ώρα αποχώρησης στις 15.30
(γ) Ώρα προσέλευσης στις 08.00 και ώρα αποχώρησης στις 16.00
(δ) Ώρα προσέλευσης στις 08.30 και ώρα αποχώρησης στις 16.30
(ε) Ώρα προσέλευσης στις 09.00 και ώρα αποχώρησης στις 17.00

Με την απόφαση αυτή τροποποιούνται: α) η απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης με αριθ.
ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ./1692/27.6.2006 (Β΄ 769) «Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.» β) η απόφαση του Υφυπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/22055/27.8.2007 (Β΄1769) «Καθορισμός του ωραρίου λειτουργίας των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)».

4. Επιλογή ωραρίου από το προσωπικό

Η επιλογή του ωραρίου εργασίας γίνεται ως εξής:

Εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Ιουνίου, όλοι οι υπάλληλοι δηλώνουν, στη Διεύθυνση Διοικητικού της υπηρεσίας όπου εργάζονται, το ωράριο που επιθυμούν να ακολουθήσουν. Η δήλωσή τους αυτή είναι δεσμευτική και ανέκκλητη και ισχύει μέχρι 30 Ιουνίου του επόμενου έτους. Σε περίπτωση που ο υπάλληλος δεν επιθυμεί αλλαγή του ωραρίου, δεν χρειάζεται να υποβάλει εκ νέου αίτηση. Κατά την πρώτη εφαρμογή του ανωτέρω ωραρίου, η δήλωση θα υποβληθεί έως και την 8η Αυγούστου 2011.

II. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΣ ΚΑΙ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ

α) Με την νέα απόφαση προβλέπεται ότι για τις υπηρεσίες που εφαρμόζουν πενθήμερη εβδομαδιαία εργασία οι ώρες εργασίας κάθε ημέρα ανέρχονται σε οκτώ (8) και, συνολικά, σε σαράντα (40) την εβδομάδα.

β) Για τις υπηρεσίες και το προσωπικό που εξαιρούνται από την εφαρμογή της πενθήμερης εβδομαδιαίας εργασίας, οι ώρες εργασίας κάθε ημέρα ορίζονται σε έξι ώρες και σαράντα λεπτά (6.40’) και συνολικά σε (40) σαράντα την εβδομάδα.

γ) Στο Εθνικό Τυπογραφείο όλο το προσωπικό της πρωινής φυλακής εργασίας (δηλ. βάρδιας) ακολουθεί το ωράριο από 07.00 έως 14.30. Το προσωπικό της απογευματινής φυλακής εργασίας του μικτού κλιμακίου σύνθεσης του Τμήματος Στοιχειοθεσίας και το προσωπικό όλων των κλιμακίων του Τμήματος Πιεστηρίων ακολουθεί το ωράριο από 14.30 έως 22.00.

δ) Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) των Δήμων στα οποία υπηρετούν τρεις (3) και περισσότεροι μόνιμοι υπάλληλοι του κλάδου Διεκπεραίωσης Υποθέσεων Πολιτών ή προσωπικό άλλου κλάδου ή ειδικότητας του Δήμου, ή με συμβάσεις τις οποίες εγκρίνει το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, λειτουργούν για την εξυπηρέτηση των πολιτών και των επιχειρήσεων από Δευτέρα έως και Παρασκευή από 07.30 έως 20.00 και το Σάββατο από 08.00 έως 14.00.

Η κατανομή των εργαζομένων κατά τη διάρκεια του ημερήσιου ωραρίου εργασίας του προηγούμενου εδαφίου γίνεται ως εξής:

Οι δύο εργάζονται σε πρωινή βάρδια από 07.30 έως 14.00.

Ο ένας, εκ περιτροπής, εργάζεται σε απογευματινή βάρδια από 13.30 έως 20.00.

Το Σάββατο εργάζεται ο ένας, εκ περιτροπής, από 08.00 έως 14.00.

Ανάλογη κατανομή, εκ περιτροπής, ακολουθείται και στις περιπτώσεις που ο αριθμός εργαζομένων είναι μεγαλύτερος των τριών.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι οι εργαζόμενοι της περίπτωσης αυτής, συμπληρώνουν συνολικά έξι και μισή (6 και 30΄) ώρες εργασίας ημερησίως, πλην του Σαββάτου που οι ώρες εργασίας είναι έξι (6).

Για τα ΚΕΠ των οποίων ο αριθμός των υπηρετούντων υπαλλήλων είναι κάτω των τριών ισχύει το ωράριο 07.30-15.30, χωρίς δυνατότητα επιλογής.

ε) Το προσωπικό των υπηρεσιών διαχείρισης και εφαρμογής του ΚΠΣ ακολουθεί το ωράριο όπως αυτό έχει καθοριστεί με την υπ΄ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/21245/26.9.2006 (Α΄1491) Υ.Α., με την προσθήκη μισής ώρας είτε στην έναρξη, είτε στη λήξη του ωραρίου.

στ) Οι αποφάσεις, οι οποίες έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του Ν.
1157/1981 (Α΄126) καθώς και κατ΄ εξουσιοδότηση της παραγράφου 3 της υπ΄αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ./1692/27.6.2006 (Β΄ 769) Υ.Α., ισχύουν με την προσθήκη μισής ώρας είτε στην έναρξη, είτε στη λήξη του ωραρίου, μέχρι την έκδοση νέων αποφάσεων κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 41 του Ν. 3979/2011 (Α΄138) που ορίζει τις εβδομαδιαίες ώρες εργασίας σε σαράντα. Η έκδοση των νέων αποφάσεων πρέπει να γίνει το ταχύτερο δυνατόν.

ζ) Οι υπηρεσίες στις οποίες, λόγω ιδιαιτερότητας των συνθηκών λειτουργίας τους ή του είδους και της μορφής εργασίας τους, εφαρμόζεται ωράριο εργασίας σε φυλακές εργασίας (δηλ. βάρδιες), αυτό εξακολουθεί να ισχύει.

η) Ειδικά ωράρια εργασίας που καθορίζονται από ειδικές διατάξεις και προβλέπουν ημερήσιο ή εβδομαδιαίο χρόνο εργασίας για ορισμένες κατηγορίες προσωπικού κατά παρέκκλιση, εξακολουθούν να ισχύουν.

IΙΙ. ΩΡΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ

Με την παρ. 6 του άρθρου 1 της ανωτέρω απόφασης καθορίζονται, επίσης, σε νέα βάση, οι ώρες εισόδου του κοινού στις δημόσιες υπηρεσίες, στους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και στα λοιπά ΝΠΔΔ. Βασικό κριτήριο για τον καθορισμό του χρόνου υποδοχής του κοινού απετέλεσε η καλύτερη εξυπηρέτηση και διευκόλυνση των πολιτών κατά τις συναλλαγές τους με τις δημόσιες υπηρεσίες. Ειδικότερα:

Η είσοδος του κοινού στις δημόσιες υπηρεσίες, τους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και τα λοιπά ΝΠΔΔ για τις οποίες δεν ίσχυε περιορισμένο ωράριο εισόδου του κοινού (12.00-14.30) θα γίνεται κάθε εργάσιμη ημέρα από 09.00–15.00.

Ειδικά για τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.) και τις δημόσιες διαχειρίσεις, το πέρας εισόδου του κοινού ορίζεται στις 14.30, χωρίς να θίγεται η καθορισμένη ώρα έναρξης εισόδου του κοινού, που ισχύει σήμερα.

Η είσοδος του κοινού στα γραφεία πρωτοκόλλου και στα Γραφεία Υποδοχής Πολιτών επιτρέπεται από 07.30-15.30. Η ρύθμιση αυτή δεν ισχύει για τα Γραφεία των Υπουργών, Υφυπουργών, Προέδρων Διοικητικών Συμβουλίων, Διοικητών και Υποδιοικητών Ν.Π.Δ.Δ.. Επίσης δεν ισχύουν οι ανωτέρω ώρες εισόδου του κοινού για την Κεντρική Υπηρεσία των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών, για τα οποία ισχύουν οι ειδικά καθοριζόμενες από αυτά ημέρες και ώρες υποδοχής του κοινού.

ΙV. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ


Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούνται να μεριμνήσουν:

α) Οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των Υπουργείων για την ενημέρωση όλων των Υπηρεσιών και ΝΠΔΔ που εποπτεύουν για το νέο ωράριο λειτουργίας των δημοσίων υπηρεσιών και τις ώρες υποδοχής του κοινού.

β) Οι Διευθύνσεις Διοικητικού/Προσωπικού των Υπουργείων, των Ν.Π.Δ.Δ. και των ανεξάρτητων αρχών:

i. Για την επιλογή του ωραρίου από το προσωπικό, μέχρι και 8 Αυγούστου 2011 και για τη διαρκή παρακολούθηση της εφαρμογής του.

ii. Για την πληροφόρηση των πολιτών για το ωράριο εισόδου του κοινού, όπως πλέον διαμορφώνεται με την απόφαση (ανακοινώσεις, έντυπα, κλπ.).

γ) Οι Διευθύνσεις Διοίκησης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων να μεριμνήσουν για την έκδοση των προβλεπόμενων αποφάσεων των Γενικών Γραμματέων Αποκεντρωμένων Διοικήσεων, για τον καθορισμό της ώρας έναρξης εργασίας των υπηρεσιών τους, των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού της χωρικής τους αρμοδιότητας και των λοιπών ΝΠΔΔ (πλην των σχολικών μονάδων της δημόσιας εκπαίδευσης).

Η παρούσα αναρτάται και στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας μας www.ydmed.gov.gr στη διαδρομή: Δημόσια Διοίκηση/Προσωπικό/Θέματα συνθηκών εργασίας/Εγκύκλιος-Νέο ωράριο.
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΕΠΠΑΣ 
Κατάργηση προσαυξήσεων για όσους καταβάλλουν σε λίγες δόσεις τις οφειλές στον ΟΑΕΕ και δυνατότητα επιλογής, για 3 χρόνια, μιας χαμηλότερης ασφαλιστικής κατηγορίας
PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator
Πέμπτη, 11 Αύγουστος 2011 11:37

Κατάργηση προσαυξήσεων για όσους καταβάλλουν σε λίγες δόσεις τις οφειλές και δυνατότητα επιλογής, για 3 χρόνια, μιας χαμηλότερης ασφαλιστικής κατηγορίας

«Κούρεμα» έως 100% στα πρόσθετα τέλη και στις προσαυξήσεις για όσους οφειλέτες θα καταβάλλουν σε λίγες δόσεις τα χρέη τους προς τα Ταμεία (και όχι μόνο εφάπαξ, όπως ισχύει σήμερα) και δυνατότητα επιλογής, για 3 χρόνια, μιας χαμηλότερης ασφαλιστικής κατηγορίας (ώστε να είναι ευχερέστερη η καταβολή της τρέχουσας εισφοράς + του 20% της δόσης έναντι των οφειλών) είναι οι δύο βελτιώσεις τις οποίες θα κάνει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης στο σύστημα ρύθμισης των χρεών.


Εργοδότες


Τις δύο βελτιώσεις (τις οποίες διεκδικούσαν οι μικρομεσαίοι) προανήγγειλε χθες ο υπουργός Γ. Κουτρουμάνης στη συνάντηση που είχε με τα προεδρεία της ΓΣΕΒΕΕ (Δ. Ασημακόπουλος, Ν. Σκορίνης, Γ. Καββαθάς, Γερ. Χιόνης) και της ΕΣΕΕ (Β. Κορκίδης, Δ. Καρανίκας και Δ. Μπούρλος, ως ασφαλιστικός σύμβουλος της Συνομοσπονδίας). Οπως διευκρινίστηκε στη συνάντηση, νέα ρύθμιση δεν θα γίνει και οι βελτιώσεις, αφού αποφασιστούν, θα έχουν γενική εφαρμογή (και όχι μόνο στον ΟΑΕΕ). Παράλληλα με πρωτοβουλία του υπουργείου και σε συνεργασία με τις εργοδοτικές οργανώσεις θα δημιουργηθεί Κέντρο Πληροφόρησης των οφειλετών για τις δυνατότητες υπαγωγής τους σε ρύθμιση.

Πηγή: imerisia

 

 
Επαναφορά της περαίωσης για τις εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις – Τι ισχύει με τις νέες διατάξεις
PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator
Πέμπτη, 11 Αύγουστος 2011 11:36

Επαναφορά της περαίωσης για τις εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις – Τι ισχύει με τις νέες διατάξεις


Με τις διατάξεις του εν λόγω νόμου δίνεται η δυνατότητα στους φορολογούμενους να υπαχθούν στις διατάξεις των άρθρων 1-13 του ν. 3888/2010 ένας μεγαλύτερος αριθμός επιτηδευματιών, εφόσον δεν προκύπτουν επιβαρυντικά στοιχεία από τον έλεγχο του γραφείου και αυτό θα έχει θετική επίπτωση στα έσοδα του Δημοσίου και επιπλέον θα απελευθερώσει ελεγκτικό δυναμικό το οποίο θα μπορέσει να ασχοληθεί με τον έλεγχο σοβαρότερων υποθέσεων και επιτηδευματιών που θα προκύψουν εντός του δείγματος, μέσω ανάλυσης κινδύνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 80 του Ν. 3842/2010.

Υπενθυμίζουμε ότι ο ειδικός τρόπος επίλυσης των φορολογικών διαφορών (περαίωση) για τις εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις διαχειριστικών περιόδων μέχρι και 31.12.2009 (δεν περιλαμβάνει τη χρήση 2010), είναι προαιρετικός και αφορά ανέλεγκτες χρήσεις. Ανέλεγκτη θεωρείται η υπόθεση που δεν έχει ελεγχθεί με τακτικό έλεγχο, ενώ Ελεγμένη θεωρείται η υπόθεση που έχει ελεγχθεί με τακτικό έλεγχο και έχουν εκδοθεί οι σχετικές καταλογιστικές πράξεις.

Το σχέδιο νόμου προβλέπει ότι δεν λαμβάνονται υπόψη οι εξαιρέσεις των περιπτώσεων δ’, στ’ και θ’ του άρθρου 4 του ν.3888/2010, δηλαδή μπορεί με τις νέες ρυθμίσεις να περαιωθεί:

 
Εκκαθάριση του υποσυστήματος Μητρώου TAXIS από τους ανενεργούς Αριθμούς Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)
PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator
Πέμπτη, 11 Αύγουστος 2011 11:35

ΠΟΛ.1160/22.7.2011
Εκκαθάριση του υποσυστήματος Μητρώου TAXIS από τους ανενεργούς Αριθμούς Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)

Αθήνα, 22 Ιουλίου 2011


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Ι. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
1. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ
- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΤΡΩΟΥ
2. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
- Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12)
- Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ (Δ13)
- Δ/ΝΣΗ Φ.Π.Α. (Δ14)
- Δ/ΝΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (Δ15)
- Δ/ΝΣΗ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (Δ16)

ΙΙ. ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΕ.Π.Υ.Ο.
- Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Η/Υ (Δ30)

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κωδ.: 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες:
Τηλέφωνο: 210 3645615, 3646227, 3375186
Fax: 210 3375041
E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.ΠΟΛ 1160

ΘΕΜΑ: Εκκαθάριση του υποσυστήματος Μητρώου TAXIS από τους ανενεργούς Αριθμούς Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)

 
Ποιες αλλαγές προωθούνται στη φορολογική νομοθεσία
PDF Εκτύπωση E-mail
Συντάχθηκε απο τον/την Administrator
Τρίτη, 09 Αύγουστος 2011 13:08

Ποιες αλλαγές προωθούνται στη φορολογική νομοθεσία

Στρατηγικό σχέδιο για τη φορολογική διοίκηση

Παροχή φορολογικών εκπτώσεων ή διευκολύνσεων πληρωμής στους συνεπείς φορολογούμενους, αλλά και αναδρομική φορολόγηση των καταθέσεων του εξωτερικού, λουκέτα σε επιχειρήσεις που φοροδιαφεύγουν, «μαύρες» λίστες με τα ονόματα μεγαλοοφειλετών και προσωποκράτηση, ρίχνει στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής το υπουργείο Οικονομικών.

Παράλληλα, προχωρά στη συγκρότηση ειδικού σώματος ελεγκτών που θα δεσμεύονται με «συμβόλαια» για τη βεβαίωση και αναγκαστική είσπραξη των χρεών, με αξιοποίηση και εξωτερικών συμβούλων που θα εντοπίζουν την περιουσιακή κατάσταση των οφειλετών, εν όψει και της επικείμενης κατάργησης ή συγχώνευσης των περισσοτέρων ΔΟΥ.

Τα σχέδια του υπουργείου αποτυπώνονται στο Στρατηγικό Σχέδιο 2011-2015 για τη Φορολογική Διοίκηση, το οποίο δημοσιοποιήθηκε λίγες ημέρες πριν φθάσουν στην Αθήνα οι επικεφαλής της τρόικας που πιέζουν ασφυκτικά για αύξηση των δημοσίων εσόδων και κλείσιμο της «μαύρης τρύπας» του προϋπολογισμού.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι σημαντικότερες δράσεις που περιλαμβάνονται στο Στρατηγικό Σχέδιο 2011-2015 για τη Φορολογική Διοίκηση είναι, μεταξύ άλλων, οι εξής:

 
Σελίδα 923 από 946